وضعیت حساب کاربری (AccountStatus)

برای خرید سامانه پیامک همین الان در پیامک آموت ثبت نام کنید

متد وب سرویس وضعیت حساب کاربری (AccountStatus)

آخرین بروزرسانی یکشنبه 1 مرداد 1402 13:49
Loading

آدرس وب سرویس

Rest Url

متد AccountStatus

از طریق این متد می توانید تمامی اطلاعات حساب کاربری خود از قبیل اعتبار باقیمانده و موجود در پنل ، تعرفه های ارسال و لیست خطوط را دریافت نمایید .

پارامترهای ورودی

Loading
نام نوع توضیحات
TokenString الزامیتوکن ثبت شده در سامانه پیامک آموت

مقدار خروجی

Loading
نام نوع توضیحات
ReturnValueObjectAccountName => نام حساب کاربری
RemaindCredit => باقیمانده اعتبار به ریال

BaseSMS_PersianPrice => تعرفه هر صفحه پیامک پایه فارسی
BaseSMS_EnglishPrice => تعرفه هر صفحه پیامک پایه انگلیسی

ServiceSMS_PersianPrice => تعرفه هر صفحه پیامک خدماتی فارسی
ServiceSMS_EnglishPrice => تعرفه هر صفحه پیامک خدماتی انگلیسی

AdsSMS_PersianPrice => تعرفه هر صفحه پیامک تبلیغاتی فارسی
AdsSMS_EnglishPrice => تعرفه هر صفحه پیامک تبلیغاتی انگلیسی

Avanak_SecondPrice => تعرفه هر ثانیه پیام صوتی آوانک

ListLineNumbers => {
شماره خطوط,
}

نمونه کد

Loading
string Token = "MyToken";
using (var client = new System.Net.WebClient())
{
  client.Headers.Add(System.Net.HttpRequestHeader.Authorization, Token);

  var data = new System.Collections.Specialized.NameValueCollection()
  {

  };

  byte[] bytes = client.UploadValues("https://portal.amootsms.com/rest/AccountStatus", data);

  string json = System.Text.UTF8Encoding.UTF8.GetString(bytes);//خروجی
}
//خروجی

//result.AccountName => //نام حساب کاربری
//result.RemaindCredit => //باقیمانده اعتبار به ریال

//result.BaseSMS_PersianPrice => //تعرفه هر صفحه پیامک پایه فارسی
//result.BaseSMS_EnglishPrice => //تعرفه هر صفحه پیامک پایه انگلیسی

//result.ServiceSMS_PersianPrice => //تعرفه هر صفحه پیامک خدماتی فارسی
//result.ServiceSMS_EnglishPrice => //تعرفه هر صفحه پیامک خدماتی انگلیسی

//result.AdsSMS_PersianPrice => //تعرفه هر صفحه پیامک تبلیغاتی فارسی
//result.AdsSMS_EnglishPrice => //تعرفه هر صفحه پیامک تبلیغاتی انگلیسی

//result.Avanak_SecondPrice => //تعرفه هر ثانیه پیام صوتی آوانک

//result.ListLineNumbers => {
//شماره خطوط,
//}
$url = "https://portal.amootsms.com/rest/AccountStatus";

$url = $url."?"."Token=".urlencode("MyToken");
$json = file_get_contents($url);
echo $json;

//$result = json_decode($json);
//echo $result->Status;

وضعیت

Loading
Status Title
0Failed
1Success
2AccountIsDemo
4CreditNotEnough
5LineNumber_NotExist
6BackupLineNumber_NotExist
7Avanak_NotAvailable
10UserName_Empty
11Password_Empty
12LineNumber_Empty
13BackupLineNumber_Empty
14SMSMessageText_Empty
15AvanakMessageText_Empty
16Mobile_Empty
17Mobiles_Empty
18Title_Empty
19FirstNameOrLastName_Empty
20URLAddress_Empty
100UserNameOrPassword_Invalid
101Mobile_Invalid
102Mobiles_Invalid
103Count_Invalid
104FromRow_Invalid
105FromDate_Invalid
106FromDateTime_Invalid
107ToDate_Invalid
108ToDateTime_Invalid
109FromDateIsAfterThanToDate
110FromDateTimeIsAfterThanToDateTime
111MessageID_Invalid
112BulkID_Invalid
113ContactID_Invalid
114ContactGroupID_Invalid
115CourseID_Invalid
116CourseGroupID_Invalid
117URLAddress_Duplicate
118RelayMessageDeliveryID_Invalid
119RelayRecieveMessageID_Invalid
120Length_Invalid
121Length_Exceeded
500ServerError
-300System_Disabled
-208Token_NotAllowMethod
-207Token_NotAllowIP
-204Token_Expired
-203Token_Disabled
-202Token_Invalid
-201Token_NotExists
-108User_NotAllowMethod
-107User_NotAllowIP
-106User_NotAllowWebService
-105User_WebServiceBanned
-104User_Expired
-103User_Disabled
-102User_MobileNotVerified
-1User_NotExists