ارسال با گارانتی خط تبلیغاتی (SendWithBackupLine)

برای خرید سامانه پیامک همین الان در پیامک آموت ثبت نام کنید

متد وب سرویس ارسال با گارانتی خط تبلیغاتی (SendWithBackupLine)

آخرین بروزرسانی یکشنبه 1 مرداد 1402 13:47
Loading

آدرس وب سرویس

Rest Url

متد SendWithBackupLine

از طریق این متد می توانید پیامک های خود را با گارانتی خط تبلیغاتی (98) ارسال نمایید ، در صورتی که شماره دریافت کننده در لیست سیاه باشد از طریق خط تبلیغاتی (98) به ایشان ارسال انجام میگردد.

پارامترهای ورودی

Loading
نام نوع توضیحات
TokenString الزامیتوکن ثبت شده در سامانه پیامک آموت
SendDateTimeObject الزامیزمان ارسال پیامک
SMSMessageTextString الزامیمتن پیامک
LineNumberString الزامیشماره خط
BackupLineNumberString الزامیشماره خط پشتیبان
MobilesObject الزامیلیست موبایل های دریافت کنندگان پیامک

مقدار خروجی

Loading
نام نوع توضیحات
ReturnValueObject

نمونه کد

Loading
string Token = "MyToken";
DateTime SendDateTime = DateTime.Now;
string SMSMessageText = "پیامک تستی من";
string LineNumber = "public";
string BackupLineNumber = "98";
string[] Mobiles = new string[]
{
"9120000000",
"9150000000",
};


using (var client = new System.Net.WebClient())
{
  client.Headers.Add(System.Net.HttpRequestHeader.Authorization, Token);

  var data = new System.Collections.Specialized.NameValueCollection()
  {
    { "SendDateTime", SendDateTime.ToString() },
    { "SMSMessageText", SMSMessageText },
    { "LineNumber", LineNumber },
    { "BackupLineNumber", BackupLineNumber },
    { "Mobiles", string.Join(",",Mobiles) },
  };

  byte[] bytes = client.UploadValues("https://portal.amootsms.com/rest/SendWithBackupLine", data);

  string json = System.Text.UTF8Encoding.UTF8.GetString(bytes);//خروجی
}
$url = "https://portal.amootsms.com/rest/SendWithBackupLine";

$url = $url."?"."Token=".urlencode("MyToken");
$nowIran = new DateTime('now', new DateTimeZone('IRAN'));
$url = $url."&"."SendDateTime=".urlencode($nowIran->format('c'));

$url = $url."&"."SMSMessageText=".urlencode("پیامک تستی من");
$url = $url."&"."LineNumber=public";
$url = $url."&"."BackupLineNumber=98";

$url = $url."&"."Mobiles=9120000000,9150000000";

$json = file_get_contents($url);
echo $json;

//$result = json_decode($json);
//echo $result->Status;