فعال کردن برنامه ارسال هوشمند دوره ای (CourseSetActive)

برای خرید سامانه پیامک همین الان در پیامک آموت ثبت نام کنید

متد وب سرویس فعال کردن برنامه ارسال هوشمند دوره ای (CourseSetActive)

آخرین بروزرسانی یکشنبه 1 مرداد 1402 13:28
Loading

آدرس وب سرویس

Rest Url

متد CourseSetActive

از طریق این متد می توانید یک برنامه ارسال دوره ای هوشمند را فعال یا غیرفعال نمایید.

پارامترهای ورودی

Loading
نام نوع توضیحات
TokenString الزامیتوکن ثبت شده در سامانه پیامک آموت
CourseIDLong الزامیکد برنامه ارسال دوره ای هوشمند
ActiveBool الزامیفعال بودن

مقدار خروجی

Loading
نام نوع توضیحات
ReturnValueObject

نمونه کد

Loading
string Token = "MyToken";
long CourseID = 0;
bool Active = true;


using (var client = new System.Net.WebClient())
{
  client.Headers.Add(System.Net.HttpRequestHeader.Authorization, Token);

  var data = new System.Collections.Specialized.NameValueCollection()
  {
    { "CourseID", CourseID.ToString() },
    { "Active", Active.ToString() },
  };

  byte[] bytes = client.UploadValues("https://portal.amootsms.com/rest/CourseSetActive", data);

  string json = System.Text.UTF8Encoding.UTF8.GetString(bytes);//خروجی
}
$url = "https://portal.amootsms.com/rest/CourseSetActive";

$url = $url."?"."Token=".urlencode("MyToken");
$url = $url."&"."CourseID=0";
$url = $url."&"."Active=true";

$json = file_get_contents($url);
echo $json;

//$result = json_decode($json);
//echo $result->Status;