محاسبه هزینه پیامک (CalculateMessagePrice)

برای خرید سامانه پیامک همین الان در پیامک آموت ثبت نام کنید

متد وب سرویس محاسبه هزینه پیامک (CalculateMessagePrice)

آخرین بروزرسانی یکشنبه 1 مرداد 1402 13:45
Loading

آدرس وب سرویس

Rest Url

متد CalculateMessagePrice

از طریق این متد می توانید با وارد کردن متن پیامک به همراه شماره خط ارسال و شماره های دریافت کنندگان هزینه ارسال خود را محاسبه نمایید.

پارامترهای ورودی

Loading
نام نوع توضیحات
TokenString الزامیتوکن ثبت شده در سامانه پیامک آموت
SMSMessageTextString الزامیمتن پیامک
LineNumberString الزامیشماره خط
MobilesObject الزامیلیست موبایل های دریافت کنندگان پیامک

مقدار خروجی

Loading
نام نوع توضیحات
ReturnValueInt

نمونه کد

Loading
string Token = "MyToken";
string SMSMessageText = "پیامک تستی من";
string LineNumber = "public";
string[] Mobiles = new string[]
{
  "9120000000",
  "9150000000",
};


using (var client = new System.Net.WebClient())
{
  client.Headers.Add(System.Net.HttpRequestHeader.Authorization, Token);

  var data = new System.Collections.Specialized.NameValueCollection()
  {
    { "SMSMessageText", SMSMessageText },
    { "LineNumber", LineNumber },
    { "Mobiles", string.Join(",",Mobiles) },
  };

  byte[] bytes = client.UploadValues("https://portal.amootsms.com/rest/CalculateMessagePrice", data);

  string json = System.Text.UTF8Encoding.UTF8.GetString(bytes);//خروجی
}
$url = "https://portal.amootsms.com/rest/CalculateMessagePrice";

$url = $url."?"."Token=".urlencode("MyToken");
$SMSMessageText = urlencode("پیامک تستی من");
$url = $url."&"."SMSMessageText =".$SMSMessageText ;

$url = $url."&"."LineNumber=public";
$url = $url."&"."Mobiles=9120000000,9150000000";

$json = file_get_contents($url);
echo $json;

//$result = json_decode($json);
//echo $result->Status;