محاسبه هزینه ارسال الگو (CalculatePatternMessagePrice)

برای خرید سامانه پیامک همین الان در پیامک آموت ثبت نام کنید

متد وب سرویس محاسبه هزینه ارسال الگو (CalculatePatternMessagePrice)

آخرین بروزرسانی یکشنبه 1 مرداد 1402 13:01
Loading

متد CalculatePatternMessagePrice

از طریق این متد می توانید با وارد کردن اطلاعات مربوط به الگو ، متن پیامک و شماره های دریافت کنندگان ، هزینه ارسال با الگوی خود را محاسبه نمایید.

پارامترهای ورودی

Loading
نام نوع توضیحات
TokenString الزامیتوکن ثبت شده در سامانه پیامک آموت
MobileString الزامیموبایل دریافت کننده پیامک
PatternCodeIDInt الزامیکد الگوی پیامک
PatternValuesString[] الزامیمقادیر الگوهای در متن پیامک
بایستی به ترتیب همان الگوها در نظر گرفته شود

مقدار خروجی

Loading
نام نوع توضیحات
ReturnValueInt

نمونه کد

Loading
string Token = "MyToken";
string Mobile = "9120000000";
int PatternCodeID = 1;
string[] PatternValues = new string[] { "پارامتر 1", "پارامتر 2" };


using (var client = new System.Net.WebClient())
{
  client.Headers.Add(System.Net.HttpRequestHeader.Authorization, Token);

  var data = new System.Collections.Specialized.NameValueCollection()
  {
    { "Mobile", Mobile },
    { "PatternCodeID", PatternCodeID.ToString() },
    { "PatternValues", string.Join(",",PatternValues) },
  };

  byte[] bytes = client.UploadValues("https://portal.amootsms.com/rest/CalculatePatternMessagePrice", data);

  string json = System.Text.UTF8Encoding.UTF8.GetString(bytes);//خروجی
}
//result = مبلغ به ریال
$url = "https://portal.amootsms.com/rest/CalculatePatternMessagePrice";

$url = $url."?"."Token=".urlencode("MyToken");
$url = $url."&"."Mobile=9120000000";
$url = $url."&"."PatternCodeID=1";
$url = $url."&"."PatternValues=p1,p2";

$json = file_get_contents($url);
echo $json;

//$result = json_decode($json);
//echo $result->Status;

وضعیت

Loading
Status Title
0Failed
1Success
2AccountIsDemo
4CreditNotEnough
5LineNumber_NotExist
6BackupLineNumber_NotExist
7Avanak_NotAvailable
10UserName_Empty
11Password_Empty
12LineNumber_Empty
13BackupLineNumber_Empty
14SMSMessageText_Empty
15AvanakMessageText_Empty
16Mobile_Empty
17Mobiles_Empty
18Title_Empty
19FirstNameOrLastName_Empty
20URLAddress_Empty
100UserNameOrPassword_Invalid
101Mobile_Invalid
102Mobiles_Invalid
103Count_Invalid
104FromRow_Invalid
105FromDate_Invalid
106FromDateTime_Invalid
107ToDate_Invalid
108ToDateTime_Invalid
109FromDateIsAfterThanToDate
110FromDateTimeIsAfterThanToDateTime
111MessageID_Invalid
112BulkID_Invalid
113ContactID_Invalid
114ContactGroupID_Invalid
115CourseID_Invalid
116CourseGroupID_Invalid
117URLAddress_Duplicate
118RelayMessageDeliveryID_Invalid
119RelayRecieveMessageID_Invalid
120Length_Invalid
121Length_Exceeded
500ServerError
-300System_Disabled
-208Token_NotAllowMethod
-207Token_NotAllowIP
-204Token_Expired
-203Token_Disabled
-202Token_Invalid
-201Token_NotExists
-108User_NotAllowMethod
-107User_NotAllowIP
-106User_NotAllowWebService
-105User_WebServiceBanned
-104User_Expired
-103User_Disabled
-102User_MobileNotVerified
-1User_NotExists