افزودن آدرس جهت دریافت دلیوری (RelayMessageDeliveryCreate)

برای خرید سامانه پیامک همین الان در پیامک آموت ثبت نام کنید

متد وب سرویس افزودن آدرس جهت دریافت دلیوری (RelayMessageDeliveryCreate)

آخرین بروزرسانی یکشنبه 1 مرداد 1402 13:31
Loading

متد RelayMessageDeliveryCreate

از طریق این متد می تواند یک آدرس جدید به لیست آدرسهای "انتقال دلیوری پیامهای ارسالی" اضافه کند.

پارامترهای ورودی

Loading
نام نوع توضیحات
TokenString الزامیتوکن ثبت شده در سامانه پیامک آموت
URLAddressString الزامیآدرس URL

مقدار خروجی

Loading
نام نوع توضیحات
ReturnValueObject

نمونه کد

Loading
string Token = "MyToken";
string URLAddress = "http://Mysite.com/RelayMessageDelivery";

using (var client = new System.Net.WebClient())
{
  client.Headers.Add(System.Net.HttpRequestHeader.Authorization, Token);

  var data = new System.Collections.Specialized.NameValueCollection()
  {
    { "URLAddress", URLAddress },
  };

  byte[] bytes = client.UploadValues("https://portal.amootsms.com/rest/RelayMessageDeliveryCreate", data);

  string json = System.Text.UTF8Encoding.UTF8.GetString(bytes);//خروجی
}
$url = "https://portal.amootsms.com/rest/RelayMessageDeliveryCreate";

$url = $url."?"."Token=".urlencode("MyToken");
$url = $url."&"."URLAddress=".urlencode( "http://Mysite.com/RelayMessageDelivery");

$json = file_get_contents($url);
echo $json;

//$result = json_decode($json);
//echo $result->Status;

وضعیت دلیوری

Loading
DeliveryCode Title عنوان شناسه
0SendToTciارسال شده به مخابرات
1RecievedPhoneرسیده به گوشی
2NotRecievedPhoneنرسیده به گوشی
3TciErrorخطای مخابراتی
5UnknownErrorخطای نامشخص
8TciReceivedرسیده به مخابرات
16NotTciReceivedنرسیده به مخابرات
35BlackListلیست سیاه
100Unknownنامشخص
200Sentارسال شده
300Filteredفیلتر شده
400SendingListدر لیست ارسال
500NoReceiptعدم پذیرش
501SendWithAvanakارسال با آوانک
502SendWithBackupVtelارسال با گارانتی
900SendingQueueدر صف ارسال
950WrongNumberشماره اشتباه
951EmptyMessageبدون پیام
952ShortCodeInvalidپیش شماره اشتباه