ایجاد ارسال هوشمند دوره ای (CourseCreateSimple)

برای خرید سامانه پیامک همین الان در پیامک آموت ثبت نام کنید

متد وب سرویس ایجاد ارسال هوشمند دوره ای (CourseCreateSimple)

آخرین بروزرسانی یکشنبه 1 مرداد 1402 13:23
Loading

آدرس وب سرویس

Rest Url

متد CourseCreateSimple

از طریق این متد می توانید یک برنامه ارسال دوره ای هوشمند را ایجاد نمایید ، در صورتی که پنل دارای اعتبار باشد ارسال ها به صورت خود کار انجام می گردد.

پارامترهای ورودی

Loading
نام نوع توضیحات
TokenString الزامیتوکن ثبت شده در سامانه پیامک آموت
CourseGroupIDLong الزامیکد گروه برنامه ارسال دوره ای هوشمند
CourseTypeString الزامینوع برنامه هوشمند
Yearly = 0, Monthly = 1, Weekly = 2, Daily = 3,
CourseDateTimeObject الزامیزمان شروع برنامه
TitleString الزامیعنوان
MobileString الزامیموبایل
SMSMessageTextString الزامیمتن پیامک
LineNumberString الزامیشماره خط

مقدار خروجی

Loading
نام نوع توضیحات
ReturnValueObject

نمونه کد

Loading
string Token = "MyToken";
long CourseGroupID = 0;
string CourseType = "Daily";
DateTime CourseDateTime = DateTime.Now.Date;
string Title = "";
string Mobile = "9120000000";
string SMSMessageText = "";
string LineNumber = "public";using (var client = new System.Net.WebClient())
{
  client.Headers.Add(System.Net.HttpRequestHeader.Authorization, Token);

  var data = new System.Collections.Specialized.NameValueCollection()
  {
    { "CourseGroupID", CourseGroupID.ToString() },
    { "CourseType", CourseType },
    { "CourseDateTime", CourseDateTime.ToString() },

    { "Title", Title },
    { "Mobile", Mobile },
    { "SMSMessageText", SMSMessageText },
    { "LineNumber", LineNumber },
  };

  byte[] bytes = client.UploadValues("https://portal.amootsms.com/rest/CourseCreateSimple", data);

  string json = System.Text.UTF8Encoding.UTF8.GetString(bytes);//خروجی
}
$url = "https://portal.amootsms.com/rest/CourseCreateSimple";

$url = $url."?"."Token=".urlencode("MyToken");
$url = $url."&"."CourseGroupID=0";
$url = $url."&"."CourseType=Daily";

$nowIran = new DateTime('now', new DateTimeZone('IRAN'));
$url = $url."&"."CourseDateTime=".$nowIran->format('c');

$url = $url."&"."Title=MyTitle";
$url = $url."&"."Mobile=9120000000";
$url = $url."&"."SMSMessageText=".urlencode("پیامک تستی من");
$url = $url."&"."LineNumber=public";

$json = file_get_contents($url);
echo $json;

//$result = json_decode($json);
//echo $result->Status;