دریافت پیامک ارسالی (GetMessage)

برای خرید سامانه پیامک همین الان در پیامک آموت ثبت نام کنید

متد وب سرویس دریافت پیامک ارسالی (GetMessage)

آخرین بروزرسانی یکشنبه 1 مرداد 1402 13:29
Loading

آدرس وب سرویس

Rest Url

متد GetMessage

از طریق این متد می توانید پیامکی که ارسال نمودید را دریافت نمایید.

پارامترهای ورودی

Loading
نام نوع توضیحات
TokenString الزامیتوکن ثبت شده در سامانه پیامک آموت
MessageIDLong الزامیکد پیام

مقدار خروجی

Loading
نام نوع توضیحات
ReturnValueObject

نمونه کد

Loading
string Token = "MyToken";
long MessageID = 1000;


using (var client = new System.Net.WebClient())
{
  client.Headers.Add(System.Net.HttpRequestHeader.Authorization, Token);

  var data = new System.Collections.Specialized.NameValueCollection()
  {
    { "MessageID", MessageID.ToString() },
  };

  byte[] bytes = client.UploadValues("https://portal.amootsms.com/rest/GetMessage", data);

  string json = System.Text.UTF8Encoding.UTF8.GetString(bytes);//خروجی
}
$url = "https://portal.amootsms.com/rest/GetMessage";

$url = $url."?"."Token=".urlencode("MyToken");
$url = $url."&"."MessageID=1000";

$json = file_get_contents($url);
echo $json;

//$result = json_decode($json);
//echo $result->Status;