فعال کردن آدرس انتقال پیامهای دریافتی (RelayRecieveMessageSetActive)

برای خرید سامانه پیامک همین الان در پیامک آموت ثبت نام کنید

متد وب سرویس فعال کردن آدرس انتقال پیامهای دریافتی (RelayRecieveMessageSetActive)

آخرین بروزرسانی یکشنبه 1 مرداد 1402 13:34
Loading

متد RelayRecieveMessageSetActive

از طریق این متد می توانید یک آدرس "انتقال پیامهای دریافتی" را فعال یا غیرفعال نمایید.

پارامترهای ورودی

Loading
نام نوع توضیحات
TokenString الزامیتوکن ثبت شده در سامانه پیامک آموت
RelayRecieveMessageIDLong الزامیکد آدرس "انتقال پیامهای دریافتی"
ActiveBool الزامیفعال بودن

مقدار خروجی

Loading
نام نوع توضیحات
ReturnValueObject

نمونه کد

Loading
string Token = "MyToken";
long RelayRecieveMessageID = 0;
bool Active = true;


using (var client = new System.Net.WebClient())
{
  client.Headers.Add(System.Net.HttpRequestHeader.Authorization, Token);

  var data = new System.Collections.Specialized.NameValueCollection()
  {
    { "RelayRecieveMessageID", RelayRecieveMessageID.ToString() },
    { "Active", Active.ToString() },
  };

  byte[] bytes = client.UploadValues("https://portal.amootsms.com/rest/RelayRecieveMessageSetActive", data);

  string json = System.Text.UTF8Encoding.UTF8.GetString(bytes);//خروجی
}
$url = "https://portal.amootsms.com/rest/RelayRecieveMessageSetActive";

$url = $url."?"."Token=".urlencode("MyToken");
$url = $url."&"."RelayRecieveMessageID=0";
$url = $url."&"."Active=true";

$json = file_get_contents($url);
echo $json;

//$result = json_decode($json);
//echo $result->Status;