ارسال کد اعتبار سنجی (SendOTP)

برای خرید سامانه پیامک همین الان در پیامک آموت ثبت نام کنید

متد وب سرویس ارسال کد اعتبار سنجی (SendOTP)

آخرین بروزرسانی یکشنبه 1 مرداد 1402 13:40
Loading

آدرس وب سرویس

Rest Url

متد SendOTP

از طریق این متد می توانید پیامک با رمز یکبار مصرف را به شماره انتخابی خود ارسال نمایید ، جهت استفاده از این متد باید نام مجوعه خود را اعلام نموده باشید.

پارامترهای ورودی

Loading
نام نوع توضیحات
TokenString الزامیتوکن ثبت شده در سامانه پیامک آموت
SendDateTimeObject الزامیزمان ارسال پیامک
SMSMessageTextString الزامیمتن پیامک
LineNumberString الزامیشماره خط
MobileString الزامیلیست موبایل های دریافت کنندگان پیامک
CodeLengthShort الزامیطول کد (حداقل 4 رقم و حداکثر 8 رقم)

مقدار خروجی

Loading
نام نوع توضیحات
ReturnValueObject

نمونه کد

Loading
string Token = "MyToken";
DateTime SendDateTime = DateTime.Now;
string SMSMessageText = "پیامک تستی من";
string LineNumber = "public";
string Mobile = "9120000000";
short CodeLength = 4;


using (var client = new System.Net.WebClient())
{
  client.Headers.Add(System.Net.HttpRequestHeader.Authorization, Token);

  var data = new System.Collections.Specialized.NameValueCollection()
  {
    { "SendDateTime", SendDateTime.ToString() },
    { "SMSMessageText", SMSMessageText },
    { "LineNumber", LineNumber },
    { "Mobile", Mobile },

    { "CodeLength", CodeLength.ToString() },
  };

  byte[] bytes = client.UploadValues("https://portal.amootsms.com/rest/SendOTP", data);

  string json = System.Text.UTF8Encoding.UTF8.GetString(bytes);//خروجی
}
result.Data یک کلاس با مقادیر
{
Status = وضعیت ,
MessageID = کد پیام ,
Mobile = شماره موبایل,
Code = رمز یکبار مصرف
}
$url = "https://portal.amootsms.com/rest/SendOTP";

$url = $url."?"."Token=".urlencode("MyToken");
$nowIran = new DateTime('now', new DateTimeZone('IRAN'));
$url = $url."&"."SendDateTime=".urlencode($nowIran->format('c'));

$url = $url."&"."SMSMessageText=".urlencode("پیامک تستی من");
$url = $url."&"."LineNumber=public";

$url = $url."&"."Mobile=9120000000";
$url = $url."&"."CodeLength=4";

$json = file_get_contents($url);
echo $json;

//$result = json_decode($json);
//echo $result->Status;