ویرایش مخاطب (ContactEdit)

برای خرید سامانه پیامک همین الان در پیامک آموت ثبت نام کنید

متد وب سرویس ویرایش مخاطب (ContactEdit)

آخرین بروزرسانی یکشنبه 1 مرداد 1402 13:12
Loading

آدرس وب سرویس

Rest Url

متد ContactEdit

از طریق این متد می توانید با وارد کردن اطلاعات مخاطب ، آن شخص را در دفترچه تلفن پنل کاربری ویرایش و ذخیره نمائید.

پارامترهای ورودی

Loading
نام نوع توضیحات
TokenString الزامیتوکن ثبت شده در سامانه پیامک آموت
ContactIDLong الزامیکد مخاطب جهت ویرایش
ContactGroupIDLong الزامیکد گروه مخاطب
ActiveBool الزامیفعال
MobileString الزامیشماره همراه مخاطب
FNameString الزامینام
LNameString الزامینام خانوادگی
GenderTypeBool الزامیFalse = خانم , True = آقا
CompanyTitleString الزامیعنوان شرکت
JobTitleString الزامیعنوان سمت/شغل
EmailString الزامیایمیل
CityNameString الزامینام شهر
AddressTextString الزامیآدرس
BornDateObject الزامیتاریخ تولد
AnniversaryDateObject الزامیتاریخ سالگرد
CustomText1String الزامیفیلد سفارشی 1
CustomText2String الزامیفیلد سفارشی 2
CustomText3String الزامیفیلد سفارشی 3
CustomText4String الزامیفیلد سفارشی 4
CustomText5String الزامیفیلد سفارشی 5
CustomText6String الزامیفیلد سفارشی 6
CustomDate1Object الزامیتاریخ سفارشی 1
CustomDate2Object الزامیتاریخ سفارشی 2
CustomDate3Object الزامیتاریخ سفارشی 3

مقدار خروجی

Loading
نام نوع توضیحات
ReturnValueObject

نمونه کد

Loading
string Token = "MyToken";
long ContactID = 0;

long ContactGroupID = 0;
bool Active = true;
string Mobile = "09120000000";
string FName = "";
string LName = "";
bool GenderType = true;
string CompanyTitle = "";
string JobTitle = "";
string Email = "";
string CityName = "";
string AddressText = "";
DateTime? BornDate = null;
DateTime? AnniversaryDate = null;
string CustomText1 = "";
string CustomText2 = "";
string CustomText3 = "";
string CustomText4 = "";
string CustomText5 = "";
string CustomText6 = "";
DateTime? CustomDate1 = null;
DateTime? CustomDate2 = null;
DateTime? CustomDate3 = null;


using (var client = new System.Net.WebClient())
{
  client.Headers.Add(System.Net.HttpRequestHeader.Authorization, Token);

  var data = new System.Collections.Specialized.NameValueCollection()
  {
    { "ContactID", ContactID.ToString() },
    { "Mobile", Mobile },
    { "FName", FName },
    { "LName", LName },
    { "GenderType", GenderType.ToString() },
    { "CompanyTitle", CompanyTitle },
    { "JobTitle", JobTitle },
    { "Email", Email },
    { "CityName", CityName },
    { "AddressText", AddressText },
    { "BornDate", BornDate.ToString() },
    { "AnniversaryDate", AnniversaryDate.ToString() },
    { "CustomText1", CustomText1 },
    { "CustomText2", CustomText2 },
    { "CustomText3", CustomText3 },
    { "CustomText4", CustomText4 },
    { "CustomText5", CustomText5 },
    { "CustomText6", CustomText6 },
    { "CustomDate1", CustomDate1.ToString() },
    { "CustomDate2", CustomDate2.ToString() },
    { "CustomDate3", CustomDate3.ToString() },
    { "Labels", string.Join(",",Labels) },
  };

  byte[] bytes = client.UploadValues("https://portal.amootsms.com/rest/ContactEdit", data);

  string json = System.Text.UTF8Encoding.UTF8.GetString(bytes);//خروجی
}
//result.Data => {
    ID,
    ContactGroupID,
    Active,
    Mobile,
    FName,
    LName,
    GenderType,
    CompanyTitle,
    JobTitle,
    Email,
    CityName,
    AddressText,
    BornDate,
    AnniversaryDate,
    CustomText1,
    CustomText2,
    CustomText3,
    CustomText4,
    CustomText5,
    CustomText6,
    CustomDate1,
    CustomDate2,
    CustomDate3}
$url = "https://portal.amootsms.com/rest/ContactEdit";

$url = $url."?"."Token=".urlencode("MyToken");
$url = $url."&"."ContactID=0";

$url = $url."&"."ContactGroupID=0";
$url = $url."&"."Active=true";
$url = $url."&"."Mobile=09120000000";
$url = $url."&"."FName=";
$url = $url."&"."LName=";
$url = $url."&"."GenderType=";
$url = $url."&"."CompanyTitle=";
$url = $url."&"."JobTitle=";
$url = $url."&"."Email=";
$url = $url."&"."CityName=";
$url = $url."&"."AddressText=";
$url = $url."&"."BornDate=";
$url = $url."&"."AnniversaryDate=";
$url = $url."&"."CustomText1=";
$url = $url."&"."CustomText2=";
$url = $url."&"."CustomText3=";
$url = $url."&"."CustomText4=";
$url = $url."&"."CustomText5=";
$url = $url."&"."CustomText6=";
$url = $url."&"."CustomDate1=";
$url = $url."&"."CustomDate2=";
$url = $url."&"."CustomDate3=";

$json = file_get_contents($url);
echo $json;

//$result = json_decode($json);
//echo $result->Status;

وضعیت

Loading
Status Title
0Failed
1Success
2AccountIsDemo
4CreditNotEnough
5LineNumber_NotExist
6BackupLineNumber_NotExist
7Avanak_NotAvailable
10UserName_Empty
11Password_Empty
12LineNumber_Empty
13BackupLineNumber_Empty
14SMSMessageText_Empty
15AvanakMessageText_Empty
16Mobile_Empty
17Mobiles_Empty
18Title_Empty
19FirstNameOrLastName_Empty
20URLAddress_Empty
100UserNameOrPassword_Invalid
101Mobile_Invalid
102Mobiles_Invalid
103Count_Invalid
104FromRow_Invalid
105FromDate_Invalid
106FromDateTime_Invalid
107ToDate_Invalid
108ToDateTime_Invalid
109FromDateIsAfterThanToDate
110FromDateTimeIsAfterThanToDateTime
111MessageID_Invalid
112BulkID_Invalid
113ContactID_Invalid
114ContactGroupID_Invalid
115CourseID_Invalid
116CourseGroupID_Invalid
117URLAddress_Duplicate
118RelayMessageDeliveryID_Invalid
119RelayRecieveMessageID_Invalid
120Length_Invalid
121Length_Exceeded
500ServerError
-300System_Disabled
-208Token_NotAllowMethod
-207Token_NotAllowIP
-204Token_Expired
-203Token_Disabled
-202Token_Invalid
-201Token_NotExists
-108User_NotAllowMethod
-107User_NotAllowIP
-106User_NotAllowWebService
-105User_WebServiceBanned
-104User_Expired
-103User_Disabled
-102User_MobileNotVerified
-1User_NotExists