ارسال از طریق بانک اطلاعاتی با گارانتی خط تبلیغاتی (SendBankWithBackupLine)

برای خرید سامانه پیامک همین الان در پیامک آموت ثبت نام کنید

متد وب سرویس ارسال از طریق بانک اطلاعاتی با گارانتی خط تبلیغاتی (SendBankWithBackupLine)

آخرین بروزرسانی یکشنبه 1 مرداد 1402 13:42
Loading

متد SendBankWithBackupLine

از طریق این متد می توانید پیامک های خود را با استفاده از بانک اطلاعاتی و با گارانتی خط تبلیغاتی (98) ارسال نمایید ، در صورتی که شماره دریافت کننده در لیست سیاه باشد از طریق خط تبلیغاتی (98) به ایشان ارسال انجام میگردد.

پارامترهای ورودی

Loading
نام نوع توضیحات
TokenString الزامیتوکن ثبت شده در سامانه پیامک آموت
SendDateTimeObject الزامیزمان ارسال پیامک
SMSMessageTextString الزامیمتن پیامک
LineNumberString الزامیشماره خط
BackupLineNumberString الزامیشماره خط پشتیبان
BankIDLong الزامیکد بانک اطلاعاتی
OrderTypeString الزامیترتیب انتخاب
Sequential = 0, Random = 1,
FromRowInt الزامیاز ردیف
CountInt الزامیتعداد

مقدار خروجی

Loading
نام نوع توضیحات
ReturnValueObjectresult.Data شامل آرایه ای از یک کلاس با مقادیر
{
Status = وضعیت ,
MessageID = کد پیامک (کد شماره کمپین) ,
Mobile = شماره موبایل
}

نمونه کد

Loading
string Token = "MyToken";
DateTime SendDateTime = DateTime.Now;
string SMSMessageText = "پیامک تستی من";

string LineNumber = "public";
string BackupLineNumber = "98";

long BankID = 0;
SMS.SendOrderType SendOrderType = SMS.SendOrderType.Sequential;
int FromRow = 0;
int Count = 100;


using (var client = new System.Net.WebClient())
{
  client.Headers.Add(System.Net.HttpRequestHeader.Authorization, Token);

  var data = new System.Collections.Specialized.NameValueCollection()
  {
    { "SendDateTime", SendDateTime.ToString() },
    { "SMSMessageText", SMSMessageText },
    { "LineNumber", LineNumber },
    { "BackupLineNumber", BackupLineNumber },

    { "BankID", BankID.ToString() },
    { "IsRandom", IsRandom.ToString() },
    { "FromRow", FromRow.ToString() },
    { "Count", Count.ToString() },
  };

  byte[] bytes = client.UploadValues("https://portal.amootsms.com/rest/SendBankWithBackupLine", data);

  string json = System.Text.UTF8Encoding.UTF8.GetString(bytes);//خروجی
}
$url = "https://portal.amootsms.com/rest/SendBankWithBackupLine";

$url = $url."?"."Token=".urlencode("MyToken");
$nowIran = new DateTime('now', new DateTimeZone('IRAN'));
$url = $url."&"."SendDateTime=".urlencode($nowIran->format('c'));

$url = $url."&"."SMSMessageText=".urlencode("پیامک تستی من");
$url = $url."&"."LineNumber=public";
$url = $url."&"."BackupLineNumber=98";

$url = $url."&"."BankID=0";
$url = $url."&"."SendOrderType=Sequential";
$url = $url."&"."FromRow=0";
$url = $url."&"."Count=0";

$json = file_get_contents($url);
echo $json;

//$result = json_decode($json);
//echo $result->Status;