ارسال نظیر به نظیر (SendPeerToPeer)

برای خرید سامانه پیامک همین الان در پیامک آموت ثبت نام کنید

متد وب سرویس ارسال نظیر به نظیر (SendPeerToPeer)

آخرین بروزرسانی دوشنبه 23 مرداد 1402 18:59
Loading

آدرس وب سرویس

Rest Url

پارامترهای ورودی

Loading
نام نوع توضیحات
TokenString الزامیتوکن ثبت شده در سامانه پیامک آموت
SendDateTimeDateTime الزامیزمان ارسال پیامک
LineNumberString الزامیشماره خط
InputObject[] الزامیآرایه ای از یک کلاس با دوفیلد متن به نامهای Number و MessageText هست.
که به ازای هر ردیف شماره و متن خاص خود را دارا هستند.

مقدار خروجی

Loading
نام نوع توضیحات
ReturnValueObject

نمونه کد

Loading
string Token = "MyToken";
DateTime SendDateTime = DateTime.Now;
string LineNumber = "public";

using (var client = new System.Net.WebClient())
{
  client.Headers.Add(System.Net.HttpRequestHeader.Authorization, Token);
  client.Headers.Add(System.Net.HttpRequestHeader.ContentType, "application/json; charset=utf-8");
  client.Encoding = Encoding.UTF8;

  var data = new
  {
    SendDateTime = SendDateTime,
    LineNumber = LineNumber,
    Input = new object[] {
     new { Number = "0915xxxxxxx", MessageText = "متن 1" },
     new { Number = "0912xxxxxxx", MessageText = "متن 2" },
       }
  };

  string jsonInput = JsonConvert.SerializeObject(data);

  string json = client.UploadString("https://portal.amootsms.com/rest/SendPeerToPeer", jsonInput);//خروجی
}