دریافت پیامک های دریافتی (RecieveMessages)

برای خرید سامانه پیامک همین الان در پیامک آموت ثبت نام کنید

متد وب سرویس دریافت پیامک های دریافتی (RecieveMessages)

آخرین بروزرسانی شنبه 20 آبان 1402 12:19
Loading

آدرس وب سرویس

Rest Url

متد RecieveMessages

از طریق این متد می توانید پیامک های ارسالی خود را در بازه زمانی مشخص دریافت نمایید.

پارامترهای ورودی

Loading
نام نوع توضیحات
TokenString الزامیتوکن ثبت شده در سامانه پیامک آموت
FromDateTimeObject الزامیاز تاریخ/زمان
ToDateTimeObject الزامیتا تاریخ/زمان
LineNumberString اختیاریشماره خط (این فیلد اختیاری میباشد و درصورت مقدار براساس آن شماره خط فیلتر میشود)

مقدار خروجی

Loading
نام نوع توضیحات
ReturnValueObject

نمونه کد

Loading
string Token = "MyToken";
DateTime FromDateTime = DateTime.Now.AddMonths(-1);
DateTime ToDateTime = DateTime.Now;
string LineNumber="";


using (var client = new System.Net.WebClient())
{
  client.Headers.Add(System.Net.HttpRequestHeader.Authorization, Token);

  var data = new System.Collections.Specialized.NameValueCollection()
  {
    { "FromDateTime", FromDateTime.ToString() },
    { "ToDateTime", ToDateTime.ToString() },
    { "LineNumber", LineNumber },
  };

  byte[] bytes = client.UploadValues("https://portal.amootsms.com/rest/RecieveMessages", data);

  string json = System.Text.UTF8Encoding.UTF8.GetString(bytes);//خروجی
}
$url = "https://portal.amootsms.com/rest/RecieveMessages";

$url = $url."?"."Token=".urlencode("MyToken");
$FromDateTime= new DateTime('2020-01-01');
$url = $url."&"."FromDateTime=".$FromDateTimeIran->format('c');

$ToDateTime= new DateTime('2020-02-01');
$url = $url."&"."ToDateTime=".$ToDateTime->format('c');

$LineNumber = "";
$url = $url."&"."LineNumber=".$LineNumber;

$json = file_get_contents($url);
echo $json;

//$result = json_decode($json);
//echo $result->Status;