ارسال از طریق بانک اطلاعاتی (SendBank)

برای خرید سامانه پیامک همین الان در پیامک آموت ثبت نام کنید

متد وب سرویس ارسال از طریق بانک اطلاعاتی (SendBank)

آخرین بروزرسانی یکشنبه 1 مرداد 1402 13:37
Loading

آدرس وب سرویس

Rest Url

متد SendBank

از طریق این متد می توانید پیامک های خود را با استفاده از بانک های اطلاعاتی موجود در سامانه ارسال نمایید.

پارامترهای ورودی

Loading
نام نوع توضیحات
TokenString الزامیتوکن ثبت شده در سامانه پیامک آموت
SendDateTimeObject الزامیزمان ارسال پیامک
SMSMessageTextString الزامیمتن پیامک
LineNumberString الزامیشماره خط
BankIDLong الزامیکد بانک اطلاعاتی
OrderTypeString الزامیترتیب انتخاب
Sequential = 0, Random = 1,
FromRowInt الزامیاز ردیف
CountInt الزامیتعداد

مقدار خروجی

Loading
نام نوع توضیحات
ReturnValueObject

نمونه کد

Loading
string Token = "MyToken";
DateTime SendDateTime = DateTime.Now;
string SMSMessageText = "پیامک تستی من";
string LineNumber = "public";

long BankID = 0;
bool IsRandom = false;
int FromRow = 0;
int Count = 100;


using (var client = new System.Net.WebClient())
{
  client.Headers.Add(System.Net.HttpRequestHeader.Authorization, Token);

  var data = new System.Collections.Specialized.NameValueCollection()
  {
    { "SendDateTime", SendDateTime.ToString() },
    { "SMSMessageText", SMSMessageText },
    { "LineNumber", LineNumber },

    { "BankID", BankID.ToString() },
    { "IsRandom", IsRandom.ToString() },
    { "FromRow", FromRow.ToString() },
    { "Count", Count.ToString() },
  };

  byte[] bytes = client.UploadValues("https://portal.amootsms.com/rest/SendBank", data);

  string json = System.Text.UTF8Encoding.UTF8.GetString(bytes);//خروجی
}
$url = "https://portal.amootsms.com/rest/SendBank";

$url = $url."?"."Token=".urlencode("MyToken");
$nowIran = new DateTime('now', new DateTimeZone('IRAN'));
$url = $url."&"."SendDateTime=".urlencode($nowIran->format('c'));

$url = $url."&"."SMSMessageText=".urlencode("پیامک تستی من");
$url = $url."&"."LineNumber=public";

$url = $url."&"."BankID=0";
$url = $url."&"."SendOrderType=Sequential";
$url = $url."&"."FromRow=0";
$url = $url."&"."Count=0";

$json = file_get_contents($url);
echo $json;

//$result = json_decode($json);
//echo $result->Status;