دریافت آدرس های انتقال پیامهای دریافتی (RelayRecieveMessageList)

برای خرید سامانه پیامک همین الان در پیامک آموت ثبت نام کنید

متد وب سرویس دریافت آدرس های انتقال پیامهای دریافتی (RelayRecieveMessageList)

آخرین بروزرسانی یکشنبه 1 مرداد 1402 13:33
Loading

متد RelayRecieveMessageList

از طریق این متد می توانید لیست آدرسهای "انتقال پیامهای دریافتی" را دریافت نمایید.

پارامترهای ورودی

Loading
نام نوع توضیحات
TokenString الزامیتوکن ثبت شده در سامانه پیامک آموت

مقدار خروجی

Loading
نام نوع توضیحات
ReturnValueObject

نمونه کد

Loading
string Token = "MyToken";
using (var client = new System.Net.WebClient())
{
  client.Headers.Add(System.Net.HttpRequestHeader.Authorization, Token);

  var data = new System.Collections.Specialized.NameValueCollection()
  {

  };

  byte[] bytes = client.UploadValues("https://portal.amootsms.com/rest/RelayRecieveMessageList", data);

  string json = System.Text.UTF8Encoding.UTF8.GetString(bytes);//خروجی
}
$url = "https://portal.amootsms.com/rest/RelayRecieveMessageList";

$url = $url."?"."Token=".urlencode("MyToken");
$json = file_get_contents($url);
echo $json;

//$result = json_decode($json);
//echo $result->Status;