دریافت اطلاعات مخاطب (ContactGet)

برای خرید سامانه پیامک همین الان در پیامک آموت ثبت نام کنید

متد وب سرویس دریافت اطلاعات مخاطب (ContactGet)

آخرین بروزرسانی یکشنبه 1 مرداد 1402 13:13
Loading

آدرس وب سرویس

Rest Url

متد ContactGet

از طریق این متد می توانید اطلاعات مربوط به مخاطب خود را از پنل کاربری خود دریافت نمایید.

پارامترهای ورودی

Loading
نام نوع توضیحات
TokenString الزامیتوکن ثبت شده در سامانه پیامک آموت
ContactIDLong الزامیکد مخاطب

مقدار خروجی

Loading
نام نوع توضیحات
ReturnValueObject

نمونه کد

Loading
string Token = "MyToken";
long ContactID = 0;


using (var client = new System.Net.WebClient())
{
  client.Headers.Add(System.Net.HttpRequestHeader.Authorization, Token);

  var data = new System.Collections.Specialized.NameValueCollection()
  {
    { "ContactID", ContactID.ToString() },
  };

  byte[] bytes = client.UploadValues("https://portal.amootsms.com/rest/ContactGet", data);

  string json = System.Text.UTF8Encoding.UTF8.GetString(bytes);//خروجی
}
$url = "https://portal.amootsms.com/rest/ContactGet";

$url = $url."?"."Token=".urlencode("MyToken");
$url = $url."&"."ContactID=0";

$json = file_get_contents($url);
echo $json;

//$result = json_decode($json);
//echo $result->Status;