دریافت لیست مخاطبین گروه (ContactList)

برای خرید سامانه پیامک همین الان در پیامک آموت ثبت نام کنید

متد وب سرویس دریافت لیست مخاطبین گروه (ContactList)

آخرین بروزرسانی یکشنبه 1 مرداد 1402 13:17
Loading

آدرس وب سرویس

Rest Url

متد ContactList

از طریق این متد می توانید با وارد کردن اطلاعات گروه (کد برچسب یا گروه مخاطب) ، مخاطبین موجود در آن گروه بندی را دریافت نمایید .

پارامترهای ورودی

Loading
نام نوع توضیحات
TokenString الزامیتوکن ثبت شده در سامانه پیامک آموت
ContactGroupIDLong الزامیکد گروه مخاطبین (برچسب)

مقدار خروجی

Loading
نام نوع توضیحات
ReturnValueObject

نمونه کد

Loading
string Token = "MyToken";
long ContactGroupID = 0;


using (var client = new System.Net.WebClient())
{
  client.Headers.Add(System.Net.HttpRequestHeader.Authorization, Token);

  var data = new System.Collections.Specialized.NameValueCollection()
  {

  };

  byte[] bytes = client.UploadValues("https://portal.amootsms.com/rest/ContactList", data);

  string json = System.Text.UTF8Encoding.UTF8.GetString(bytes);//خروجی
}
$url = "https://portal.amootsms.com/rest/ContactList";

$url = $url."?"."Token=".urlencode("MyToken");
$url = $url."&"."ContactGroupID=0";

$json = file_get_contents($url);
echo $json;

//$result = json_decode($json);
//echo $result->Status;