ایجاد مخاطب (ContactCreate)

برای خرید سامانه پیامک همین الان در پیامک آموت ثبت نام کنید

متد وب سرویس ایجاد مخاطب (ContactCreate)

آخرین بروزرسانی یکشنبه 1 مرداد 1402 13:09
Loading

آدرس وب سرویس

Rest Url

متد ContactCreate

از طریق این متد می توانید با وارد کردن اطلاعات مخاطب ، آن شخص را در دفترچه تلفن پنل کاربری خود ذخیره نمائید.

پارامترهای ورودی

Loading
نام نوع توضیحات
TokenString الزامیتوکن ثبت شده در سامانه پیامک آموت
ContactGroupIDLong الزامیکد گروه مخاطب (غیرفعال میباشد - 0 بگذارید)
برای برچسب از پارامتر Labels استفاده کنید
ActiveBool الزامیفعال
MobileString الزامیشماره همراه مخاطب
FNameString الزامینام
LNameString الزامینام خانوادگی
GenderTypeBool الزامیFalse = خانم , True = آقا
CompanyTitleString الزامیعنوان شرکت
JobTitleString الزامیعنوان سمت/شغل
EmailString الزامیایمیل
CityNameString الزامینام شهر
AddressTextString الزامیآدرس
BornDateObject الزامیتاریخ تولد
AnniversaryDateObject الزامیتاریخ سالگرد
CustomText1String الزامیفیلد سفارشی 1
CustomText2String الزامیفیلد سفارشی 2
CustomText3String الزامیفیلد سفارشی 3
CustomText4String الزامیفیلد سفارشی 4
CustomText5String الزامیفیلد سفارشی 5
CustomText6String الزامیفیلد سفارشی 6
CustomDate1Object الزامیتاریخ سفارشی 1
CustomDate2Object الزامیتاریخ سفارشی 2
CustomDate3Object الزامیتاریخ سفارشی 3
LabelsString[] الزامیلیست عناوین برچسب

مقدار خروجی

Loading
نام نوع توضیحات
ReturnValueObject

نمونه کد

Loading
string Token = "MyToken";
//غیر فعال میباشد
//از پارامتر
// Labels 
//استفاده کنید
long ContactGroupID = 0;

bool Active = true;
string Mobile = "09120000000";
string FName = "";
string LName = "";
bool GenderType = true;
string CompanyTitle = "";
string JobTitle = "";
string Email = "";
string CityName = "";
string AddressText = "";
DateTime? BornDate = null;
DateTime? AnniversaryDate = null;
string CustomText1 = "";
string CustomText2 = "";
string CustomText3 = "";
string CustomText4 = "";
string CustomText5 = "";
string CustomText6 = "";
DateTime? CustomDate1 = null;
DateTime? CustomDate2 = null;
DateTime? CustomDate3 = null;
string[] Labels = new string[2]{
"گروه 1",
"گروه 2"
};


using (var client = new System.Net.WebClient())
{
  client.Headers.Add(System.Net.HttpRequestHeader.Authorization, Token);

  var data = new System.Collections.Specialized.NameValueCollection()
  {
    { "Mobile", Mobile },
    { "FName", FName },
    { "LName", LName },
    { "GenderType", GenderType.ToString() },
    { "CompanyTitle", CompanyTitle },
    { "JobTitle", JobTitle },
    { "Email", Email },
    { "CityName", CityName },
    { "AddressText", AddressText },
    { "BornDate", BornDate.ToString() },
    { "AnniversaryDate", AnniversaryDate.ToString() },
    { "CustomText1", CustomText1 },
    { "CustomText2", CustomText2 },
    { "CustomText3", CustomText3 },
    { "CustomText4", CustomText4 },
    { "CustomText5", CustomText5 },
    { "CustomText6", CustomText6 },
    { "CustomDate1", CustomDate1.ToString() },
    { "CustomDate2", CustomDate2.ToString() },
    { "CustomDate3", CustomDate3.ToString() },
    { "Labels", string.Join(",",Labels) },
  };

  byte[] bytes = client.UploadValues("https://portal.amootsms.com/rest/ContactCreate", data);

  string json = System.Text.UTF8Encoding.UTF8.GetString(bytes);//خروجی
}
//result.Data => { 
    ID, 
    ContactGroupID,
    Active,
    Mobile,
    FName,
    LName,
    GenderType,
    CompanyTitle,
    JobTitle,
    Email,
    CityName,
    AddressText,
    BornDate,
    AnniversaryDate,
    CustomText1,
    CustomText2,
    CustomText3,
    CustomText4,
    CustomText5,
    CustomText6,
    CustomDate1,
    CustomDate2,
    CustomDate3}
$url = "https://portal.amootsms.com/rest/ContactCreate";

$url = $url."?"."Token=".urlencode("MyToken");
//غیر فعال میباشد
//از پارامتر
// Labels
//استفاده کنید
$url = $url."&"."ContactGroupID=0";

$url = $url."&"."Active=true";
$url = $url."&"."Mobile=09120000000";
$url = $url."&"."FName=";
$url = $url."&"."LName=";
$url = $url."&"."GenderType=";
$url = $url."&"."CompanyTitle=";
$url = $url."&"."JobTitle=";
$url = $url."&"."Email=";
$url = $url."&"."CityName=";
$url = $url."&"."AddressText=";
$url = $url."&"."BornDate=";
$url = $url."&"."AnniversaryDate=";
$url = $url."&"."CustomText1=";
$url = $url."&"."CustomText2=";
$url = $url."&"."CustomText3=";
$url = $url."&"."CustomText4=";
$url = $url."&"."CustomText5=";
$url = $url."&"."CustomText6=";
$url = $url."&"."CustomDate1=";
$url = $url."&"."CustomDate2=";
$url = $url."&"."CustomDate3=";
$url = $url."&"."Labels=گروه 1,گروه 2";

$json = file_get_contents($url);
echo $json;

//$result = json_decode($json);
//echo $result->Status;

وضعیت

Loading
Status Title
0Failed
1Success
2AccountIsDemo
4CreditNotEnough
5LineNumber_NotExist
6BackupLineNumber_NotExist
7Avanak_NotAvailable
10UserName_Empty
11Password_Empty
12LineNumber_Empty
13BackupLineNumber_Empty
14SMSMessageText_Empty
15AvanakMessageText_Empty
16Mobile_Empty
17Mobiles_Empty
18Title_Empty
19FirstNameOrLastName_Empty
20URLAddress_Empty
100UserNameOrPassword_Invalid
101Mobile_Invalid
102Mobiles_Invalid
103Count_Invalid
104FromRow_Invalid
105FromDate_Invalid
106FromDateTime_Invalid
107ToDate_Invalid
108ToDateTime_Invalid
109FromDateIsAfterThanToDate
110FromDateTimeIsAfterThanToDateTime
111MessageID_Invalid
112BulkID_Invalid
113ContactID_Invalid
114ContactGroupID_Invalid
115CourseID_Invalid
116CourseGroupID_Invalid
117URLAddress_Duplicate
118RelayMessageDeliveryID_Invalid
119RelayRecieveMessageID_Invalid
120Length_Invalid
121Length_Exceeded
500ServerError
-300System_Disabled
-208Token_NotAllowMethod
-207Token_NotAllowIP
-204Token_Expired
-203Token_Disabled
-202Token_Invalid
-201Token_NotExists
-108User_NotAllowMethod
-107User_NotAllowIP
-106User_NotAllowWebService
-105User_WebServiceBanned
-104User_Expired
-103User_Disabled
-102User_MobileNotVerified
-1User_NotExists