ایجاد ارسال هوشمند دوره ای با گارانتی خط تبلیغاتی (CourseCreateWithBackupLine)

برای خرید سامانه پیامک همین الان در پیامک آموت ثبت نام کنید

متد وب سرویس ایجاد ارسال هوشمند دوره ای با گارانتی خط تبلیغاتی (CourseCreateWithBackupLine)

آخرین بروزرسانی یکشنبه 1 مرداد 1402 13:25
Loading

متد CourseCreateWithBackupLine

از طریق این متد می توانید یک برنامه ارسال دوره ای هوشمند را ایجاد نمایید ، در صورتی که شماره دریافت کننده در لیست سیاه باشد از طریق خط تبلیغاتی (98) به ایشان ارسال انجام میگردد.

پارامترهای ورودی

Loading
نام نوع توضیحات
TokenString الزامیتوکن ثبت شده در سامانه پیامک آموت
CourseGroupIDLong الزامیکد گروه برنامه ارسال دوره ای هوشمند
CourseTypeString الزامینوع برنامه هوشمند
Yearly = 0, Monthly = 1, Weekly = 2, Daily = 3,
CourseDateTimeObject الزامیزمان شروع برنامه
TitleString الزامیعنوان
MobileString الزامیموبایل
SMSMessageTextString الزامیمتن پیامک
LineNumberString الزامیشماره خط
BackupLineNumberString الزامیشماره خط پشتیبان

مقدار خروجی

Loading
نام نوع توضیحات
ReturnValueObject

نمونه کد

Loading
string Token = "MyToken";
long CourseGroupID = 0;
SMS.CourseType CourseType = SMS.CourseType.Daily;
DateTime CourseDateTime = DateTime.Now.Date;
string Title = "";
string Mobile = "9120000000";
string SMSMessageText = "پیامک تستی من";
string LineNumber = "public";
string BackupLineNumber = "98";


using (var client = new System.Net.WebClient())
{
  client.Headers.Add(System.Net.HttpRequestHeader.Authorization, Token);

  var data = new System.Collections.Specialized.NameValueCollection()
  {
    { "CourseGroupID", CourseGroupID.ToString() },
    { "CourseType", CourseType },
    { "CourseDateTime", CourseDateTime.ToString() },

    { "Title", Title },
    { "Mobile", Mobile },
    { "SMSMessageText", SMSMessageText },
    { "LineNumber", LineNumber },
    { "BackupLineNumber", BackupLineNumber },
  };

  byte[] bytes = client.UploadValues("https://portal.amootsms.com/rest/CourseCreateWithBackupLine", data);

  string json = System.Text.UTF8Encoding.UTF8.GetString(bytes);//خروجی
}
$url = "https://portal.amootsms.com/rest/CourseCreateWithBackupLine";

$url = $url."?"."Token=".urlencode("MyToken");
$url = $url."&"."CourseGroupID=0";
$url = $url."&"."CourseType=Daily";

$nowIran = new DateTime('now', new DateTimeZone('IRAN'));
$url = $url."&"."CourseDateTime=".$nowIran->format('c');

$url = $url."&"."Title=MyTitle";
$url = $url."&"."Mobile=9120000000";
$url = $url."&"."SMSMessageText=".urlencode("پیامک تستی من");
$url = $url."&"."LineNumber=public";
$url = $url."&"."BackupLineNumber=98";

$json = file_get_contents($url);
echo $json;

//$result = json_decode($json);
//echo $result->Status;