دریافت پیامک های جدید دریافتی (RecieveNewMessages)

برای خرید سامانه پیامک همین الان در پیامک آموت ثبت نام کنید

متد وب سرویس دریافت پیامک های جدید دریافتی (RecieveNewMessages)

آخرین بروزرسانی یکشنبه 1 مرداد 1402 13:30
Loading

آدرس وب سرویس

Rest Url

متد RecieveNewMessages

از طریق این متد می توانید پیامک های جدید دریافتی خود را دریافت نمایید.
نکته : در هر بار اجرای این متد فقط یکبار پیامک ها را به شما نشان می دهد.

پارامترهای ورودی

Loading
نام نوع توضیحات
TokenString الزامیتوکن ثبت شده در سامانه پیامک آموت
CountInt الزامیتعداد پیامهای دریافتی

مقدار خروجی

Loading
نام نوع توضیحات
ReturnValueObject

نمونه کد

Loading
string Token = "MyToken";
int Count = 10;


using (var client = new System.Net.WebClient())
{
  client.Headers.Add(System.Net.HttpRequestHeader.Authorization, Token);

  var data = new System.Collections.Specialized.NameValueCollection()
  {
    { "Count", Count.ToString() },
  };

  byte[] bytes = client.UploadValues("https://portal.amootsms.com/rest/RecieveNewMessages", data);

  string json = System.Text.UTF8Encoding.UTF8.GetString(bytes);//خروجی
}
$url = "https://portal.amootsms.com/rest/RecieveNewMessages";

$url = $url."?"."Token=".urlencode("MyToken");
$url = $url."&"."Count=100";

$json = file_get_contents($url);
echo $json;

//$result = json_decode($json);
//echo $result->Status;