دریافت دلیوری پیامک ها بر اساس شماره کمپین (کد بالک) (GetDeliveriesByCampaignID)

برای خرید سامانه پیامک همین الان در پیامک آموت ثبت نام کنید

متد وب سرویس دریافت دلیوری پیامک ها بر اساس شماره کمپین (کد بالک) (GetDeliveriesByCampaignID)

آخرین بروزرسانی یکشنبه 16 مهر 1402 15:47
Loading

متد GetDeliveriesByCampaignID

از طریق این متد می توانید وضعیت دلیوری (گزارش تحویل) پیامک های ارسال شده خود را بر اساس شماره کمپین (کد بالک) دریافت نمایید.

پارامترهای ورودی

Loading
نام نوع توضیحات
TokenString الزامیتوکن ثبت شده در سامانه پیامک آموت
CampaignIDObject الزامیکد کمپین پیامک (کد بالک)

مقدار خروجی

Loading
نام نوع توضیحات
ReturnValueObject

نمونه کد

Loading
string Token = "MyToken";
long CampaignID = 10001,;


using (var client = new System.Net.WebClient())
{
  client.Headers.Add(System.Net.HttpRequestHeader.Authorization, Token);

  var data = new System.Collections.Specialized.NameValueCollection()
  {
    { "CampaignID", CampaignID.ToString() },
  };

  byte[] bytes = client.UploadValues("https://portal.amootsms.com/rest/GetDeliveriesByCampaignID", data);

  string json = System.Text.UTF8Encoding.UTF8.GetString(bytes);//خروجی
}
$url = "https://portal.amootsms.com/rest/GetDeliveriesByCampaignID";

$url = $url."?"."Token=".urlencode("MyToken");
$url = $url."&"."CampaignID=10001";

$json = file_get_contents($url);
echo $json;

//$result = json_decode($json);
//echo $result->Status;

وضعیت دلیوری

Loading
DeliveryCode Title عنوان شناسه
0SendToTciارسال شده به مخابرات
1RecievedPhoneرسیده به گوشی
2NotRecievedPhoneنرسیده به گوشی
3TciErrorخطای مخابراتی
5UnknownErrorخطای نامشخص
8TciReceivedرسیده به مخابرات
16NotTciReceivedنرسیده به مخابرات
35BlackListلیست سیاه
100Unknownنامشخص
200Sentارسال شده
300Filteredفیلتر شده
400SendingListدر لیست ارسال
500NoReceiptعدم پذیرش
501SendWithAvanakارسال با آوانک
502SendWithBackupVtelارسال با گارانتی
900SendingQueueدر صف ارسال
950WrongNumberشماره اشتباه
951EmptyMessageبدون پیام
952ShortCodeInvalidپیش شماره اشتباه