دریافت پیامک های ارسالی (GetMessages)

برای خرید سامانه پیامک همین الان در پیامک آموت ثبت نام کنید

متد وب سرویس دریافت پیامک های ارسالی (GetMessages)

آخرین بروزرسانی یکشنبه 1 مرداد 1402 13:45
Loading

آدرس وب سرویس

Rest Url

متد GetMessages

از طریق این متد می توانید پیامک های ارسالی خود را در بازه زمانی مشخص دریافت نمایید.

پارامترهای ورودی

Loading
نام نوع توضیحات
TokenString الزامیتوکن ثبت شده در سامانه پیامک آموت
FromDateTimeObject الزامیاز تاریخ/زمان
ToDateTimeObject الزامیتا تاریخ/زمان

مقدار خروجی

Loading
نام نوع توضیحات
ReturnValueObjectresult.Data شامل آرایه ای از یک کلاس با مقادیر
{
MessageID = کد پیامک (کد شماره کمپین) ,
Mobile = شماره موبایل,
LineNumber = شماره خط ,
SMSMessageText = متن پیامک دریافتی,
RegDateTime = زمان دریافت
}

نمونه کد

Loading
string Token = "MyToken";
DateTime FromDateTime = DateTime.Now.Date;
DateTime ToDateTime = DateTime.Now.Date;


using (var client = new System.Net.WebClient())
{
  client.Headers.Add(System.Net.HttpRequestHeader.Authorization, Token);

  var data = new System.Collections.Specialized.NameValueCollection()
  {
    { "FromDateTime", FromDateTime.ToString() },
    { "ToDateTime", ToDateTime.ToString() },
  };

  byte[] bytes = client.UploadValues("https://portal.amootsms.com/rest/GetMessages", data);

  string json = System.Text.UTF8Encoding.UTF8.GetString(bytes);//خروجی
}
$url = "https://portal.amootsms.com/rest/GetMessages";

$url = $url."?"."Token=".urlencode("MyToken");
$FromDateTime= new DateTime('2020-01-01');
$url = $url."&"."FromDateTime=".$FromDateTimeIran->format('c');

$ToDateTime= new DateTime('2020-02-01');
$url = $url."&"."ToDateTime=".$ToDateTime->format('c');

$json = file_get_contents($url);
echo $json;

//$result = json_decode($json);
//echo $result->Status;