آمار پیامک های ارسالی (Statistics)

برای خرید سامانه پیامک همین الان در پیامک آموت ثبت نام کنید

متد وب سرویس آمار پیامک های ارسالی (Statistics)

آخرین بروزرسانی یکشنبه 1 مرداد 1402 13:41
Loading

آدرس وب سرویس

Rest Url

متد Statistics

از طریق این متد می توانید آمار و گزارش پیامک های ارسالی خود را دریافت نمایید.

پارامترهای ورودی

Loading
نام نوع توضیحات
TokenString الزامیتوکن ثبت شده در سامانه پیامک آموت
FromDateObject الزامیاز تاریخ
ToDateObject الزامیتا تاریخ

مقدار خروجی

Loading
نام نوع توضیحات
ReturnValueObject

نمونه کد

Loading
string Token = "MyToken";
DateTime FromDate = DateTime.Now.AddMonths(-1);
DateTime ToDate = DateTime.Now;

using (var client = new System.Net.WebClient())
{
  client.Headers.Add(System.Net.HttpRequestHeader.Authorization, Token);

  var data = new System.Collections.Specialized.NameValueCollection()
  {
    { "FromDateTime", FromDateTime.ToString() },
    { "ToDateTime", ToDateTime.ToString() },
  };

  byte[] bytes = client.UploadValues("https://portal.amootsms.com/rest/Statistics", data);

  string json = System.Text.UTF8Encoding.UTF8.GetString(bytes);//خروجی
}
$url = "https://portal.amootsms.com/rest/Statistics";

$url = $url."?"."Token=".urlencode("MyToken");
$url = $url."&"."FromDate=2020-02-01";
$url = $url."&"."ToDate=2020-03-01";

$json = file_get_contents($url);
echo $json;

//$result = json_decode($json);
//echo $result->Status;