دریافت لیست بانک اطلاعاتی (GetBankTree)

برای خرید سامانه پیامک همین الان در پیامک آموت ثبت نام کنید

متد وب سرویس دریافت لیست بانک اطلاعاتی (GetBankTree)

آخرین بروزرسانی یکشنبه 1 مرداد 1402 13:28
Loading

آدرس وب سرویس

Rest Url

متد GetBankTree

از طریق این متد می توانید لیست درختی بانک اطلاعاتی شماره همراه را دریافت نمائید.

پارامترهای ورودی

Loading
نام نوع توضیحات
TokenString الزامیتوکن ثبت شده در سامانه پیامک آموت

مقدار خروجی

Loading
نام نوع توضیحات
ReturnValueObject

نمونه کد

Loading
string Token = "MyToken";
using (var client = new System.Net.WebClient())
{
  client.Headers.Add(System.Net.HttpRequestHeader.Authorization, Token);

  var data = new System.Collections.Specialized.NameValueCollection()
  {

  };

  byte[] bytes = client.UploadValues("https://portal.amootsms.com/rest/GetBankTree", data);

  string json = System.Text.UTF8Encoding.UTF8.GetString(bytes);//خروجی
}
$url = "https://portal.amootsms.com/rest/GetBankTree";

$url = $url."?"."Token=".urlencode("MyToken");
$json = file_get_contents($url);
echo $json;

//$result = json_decode($json);
//echo $result->Status;