دریافت دلیوری پیامک ها (GetDeliveries)

برای خرید سامانه پیامک همین الان در پیامک آموت ثبت نام کنید

متد وب سرویس دریافت دلیوری پیامک ها (GetDeliveries)

آخرین بروزرسانی دوشنبه 10 مهر 1402 16:21
Loading

آدرس وب سرویس

Rest Url

متد GetDeliveries

از طریق این متد می توانید وضعیت دلیوری (گزارش تحویل) پیامک های ارسال شده خود را دریافت نمایید.

پارامترهای ورودی

Loading
نام نوع توضیحات
TokenString الزامیتوکن ثبت شده در سامانه پیامک آموت
ListMessageIDObject الزامیلیست کد پیامک (کد شماره کمپین)
[با کد کمپین اشتباه نشود]

مقدار خروجی

Loading
نام نوع توضیحات
ReturnValueObject

نمونه کد

Loading
string Token = "MyToken";
long[] ListMessageID = new long[]{
  10001,
  10002,
};


using (var client = new System.Net.WebClient())
{
  client.Headers.Add(System.Net.HttpRequestHeader.Authorization, Token);

  var data = new System.Collections.Specialized.NameValueCollection()
  {
    { "ListMessageID", string.Join(",",ListMessageID) },
  };

  byte[] bytes = client.UploadValues("https://portal.amootsms.com/rest/GetDeliveries", data);

  string json = System.Text.UTF8Encoding.UTF8.GetString(bytes);//خروجی
}
$url = "https://portal.amootsms.com/rest/GetDeliveries";

$url = $url."?"."Token=".urlencode("MyToken");
$url = $url."&"."ListMessageID=10001,10002";

$json = file_get_contents($url);
echo $json;

//$result = json_decode($json);
//echo $result->Status;

وضعیت

Loading
Status Title
0Failed
1Success
2AccountIsDemo
4CreditNotEnough
5LineNumber_NotExist
6BackupLineNumber_NotExist
7Avanak_NotAvailable
10UserName_Empty
11Password_Empty
12LineNumber_Empty
13BackupLineNumber_Empty
14SMSMessageText_Empty
15AvanakMessageText_Empty
16Mobile_Empty
17Mobiles_Empty
18Title_Empty
19FirstNameOrLastName_Empty
20URLAddress_Empty
100UserNameOrPassword_Invalid
101Mobile_Invalid
102Mobiles_Invalid
103Count_Invalid
104FromRow_Invalid
105FromDate_Invalid
106FromDateTime_Invalid
107ToDate_Invalid
108ToDateTime_Invalid
109FromDateIsAfterThanToDate
110FromDateTimeIsAfterThanToDateTime
111MessageID_Invalid
112BulkID_Invalid
113ContactID_Invalid
114ContactGroupID_Invalid
115CourseID_Invalid
116CourseGroupID_Invalid
117URLAddress_Duplicate
118RelayMessageDeliveryID_Invalid
119RelayRecieveMessageID_Invalid
120Length_Invalid
121Length_Exceeded
500ServerError
-300System_Disabled
-208Token_NotAllowMethod
-207Token_NotAllowIP
-204Token_Expired
-203Token_Disabled
-202Token_Invalid
-201Token_NotExists
-108User_NotAllowMethod
-107User_NotAllowIP
-106User_NotAllowWebService
-105User_WebServiceBanned
-104User_Expired
-103User_Disabled
-102User_MobileNotVerified
-1User_NotExists

وضعیت دلیوری

Loading
DeliveryCode Title عنوان شناسه
0SendToTciارسال شده به مخابرات
1RecievedPhoneرسیده به گوشی
2NotRecievedPhoneنرسیده به گوشی
3TciErrorخطای مخابراتی
5UnknownErrorخطای نامشخص
8TciReceivedرسیده به مخابرات
16NotTciReceivedنرسیده به مخابرات
35BlackListلیست سیاه
100Unknownنامشخص
200Sentارسال شده
300Filteredفیلتر شده
400SendingListدر لیست ارسال
500NoReceiptعدم پذیرش
501SendWithAvanakارسال با آوانک
502SendWithBackupVtelارسال با گارانتی
900SendingQueueدر صف ارسال
950WrongNumberشماره اشتباه
951EmptyMessageبدون پیام
952ShortCodeInvalidپیش شماره اشتباه