دریافت لیست گروههای (برچسب های) مخاطبین (ContactGroupList)

برای خرید سامانه پیامک همین الان در پیامک آموت ثبت نام کنید

متد وب سرویس دریافت لیست گروههای (برچسب های) مخاطبین (ContactGroupList)

آخرین بروزرسانی یکشنبه 1 مرداد 1402 13:17
Loading

آدرس وب سرویس

Rest Url

متد ContactGroupList

از طریق این متد می توانید لیست گروههای (برچسب های) مخاطبین موجود در دفترچه تلفن دریافت نمائید.

پارامترهای ورودی

Loading
نام نوع توضیحات
TokenString الزامیتوکن ثبت شده در سامانه پیامک آموت

مقدار خروجی

Loading
نام نوع توضیحات
ReturnValueObject

نمونه کد

Loading
string Token = "MyToken";
using (var client = new System.Net.WebClient())
{
  client.Headers.Add(System.Net.HttpRequestHeader.Authorization, Token);

  var data = new System.Collections.Specialized.NameValueCollection()
  {

  };

  byte[] bytes = client.UploadValues("https://portal.amootsms.com/rest/ContactGroupList", data);

  string json = System.Text.UTF8Encoding.UTF8.GetString(bytes);//خروجی
}
$url = "https://portal.amootsms.com/rest/ContactGroupList";

$url = $url."?"."Token=".urlencode("MyToken");
$json = file_get_contents($url);
echo $json;

//$result = json_decode($json);
//echo $result->Status;