افزودن آدرس انتقال پیامهای دریافتی (RelayRecieveMessageCreate)

برای خرید سامانه پیامک همین الان در پیامک آموت ثبت نام کنید

متد وب سرویس افزودن آدرس انتقال پیامهای دریافتی (RelayRecieveMessageCreate)

آخرین بروزرسانی یکشنبه 1 مرداد 1402 13:32
Loading

متد RelayRecieveMessageCreate

از طریق این متد می توانید یک آدرس جدید به لیست آدرسهای "انتقال پیامهای دریافتی" اضافه می کند.

پارامترهای ورودی

Loading
نام نوع توضیحات
TokenString الزامیتوکن ثبت شده در سامانه پیامک آموت
URLAddressString الزامیآدرس URL

مقدار خروجی

Loading
نام نوع توضیحات
ReturnValueObject

نمونه کد

Loading
string Token = "MyToken";
string URLAddress = "http://Mysite.com/RelayRecieveMessage";


using (var client = new System.Net.WebClient())
{
  client.Headers.Add(System.Net.HttpRequestHeader.Authorization, Token);

  var data = new System.Collections.Specialized.NameValueCollection()
  {
    { "URLAddress", URLAddress },
  };

  byte[] bytes = client.UploadValues("https://portal.amootsms.com/rest/RelayRecieveMessageCreate", data);

  string json = System.Text.UTF8Encoding.UTF8.GetString(bytes);//خروجی
}
$url = "https://portal.amootsms.com/rest/RelayRecieveMessageCreate";

$url = $url."?"."Token=".urlencode("MyToken");
$url = $url."&"."URLAddress=".urlencode( "http://Mysite.com/RelayRecieveMessage");

$json = file_get_contents($url);
echo $json;

//$result = json_decode($json);
//echo $result->Status;