وضعیت حساب کاربری (AccountStatus)

برای خرید سامانه پیامک همین الان در پیامک آموت ثبت نام کنید

متد وب سرویس وضعیت حساب کاربری (AccountStatus)

آخرین بروزرسانی شنبه 27 شهریور 1400 12:08
Loading

متد AccountStatus

از طریق این متد می توانید تمامی اطلاعات حساب کاربری خود از قبیل اعتبار باقیمانده و موجود در پنل ، تعرفه های ارسال و لیست خطوط را دریافت نمایید .

پارامترهای ورودی

Loading
نام نوع توضیحات
UserNameString الزامینام کاربری شما در سامانه پیامک آموت
PasswordString الزامیرمز عبور شما در سامانه پیامک آموت

مقدار خروجی

Loading
نام نوع توضیحات
ReturnValueObjectAccountName => نام حساب کاربری
RemaindCredit => باقیمانده اعتبار به ریال

BaseSMS_PersianPrice => تعرفه هر صفحه پیامک پایه فارسی
BaseSMS_EnglishPrice => تعرفه هر صفحه پیامک پایه انگلیسی

ServiceSMS_PersianPrice => تعرفه هر صفحه پیامک خدماتی فارسی
ServiceSMS_EnglishPrice => تعرفه هر صفحه پیامک خدماتی انگلیسی

AdsSMS_PersianPrice => تعرفه هر صفحه پیامک تبلیغاتی فارسی
AdsSMS_EnglishPrice => تعرفه هر صفحه پیامک تبلیغاتی انگلیسی

Avanak_SecondPrice => تعرفه هر ثانیه پیام صوتی آوانک

ListLineNumbers => {
شماره خطوط,
}

نمونه کد

Loading
string UserName = "MyUserName";
string Password = "MyPassword";

SMS.WebService2SoapClient client = new SMS.WebService2SoapClient("WebService2Soap12");

SMS.AccountStatusResult result = client.AccountStatus(UserName, Password);

if (result.Status == SMS.Status.Success)
{
    //خروجی
}
//خروجی

//result.AccountName => //نام حساب کاربری
//result.RemaindCredit => //باقیمانده اعتبار به ریال

//result.BaseSMS_PersianPrice => //تعرفه هر صفحه پیامک پایه فارسی
//result.BaseSMS_EnglishPrice => //تعرفه هر صفحه پیامک پایه انگلیسی

//result.ServiceSMS_PersianPrice => //تعرفه هر صفحه پیامک خدماتی فارسی
//result.ServiceSMS_EnglishPrice => //تعرفه هر صفحه پیامک خدماتی انگلیسی

//result.AdsSMS_PersianPrice => //تعرفه هر صفحه پیامک تبلیغاتی فارسی
//result.AdsSMS_EnglishPrice => //تعرفه هر صفحه پیامک تبلیغاتی انگلیسی

//result.Avanak_SecondPrice => //تعرفه هر ثانیه پیام صوتی آوانک

//result.ListLineNumbers => {
//شماره خطوط,
//}
$url = "https://portal.amootsms.com/webservice2.asmx/AccountStatus_REST";

$url = $url."?"."UserName=".urlencode("MyUserName");
$url = $url."&"."Password=".urlencode("MyPassword");

$json = file_get_contents($url);
echo $json;

//$result = json_decode($json);
//echo $result->Status;

ini_set("soap.wsdl_cache_enabled", "0");

$sms_client = new SoapClient('https://portal.amootsms.com/webservice2.asmx?wsdl', array('encoding'=>'UTF-8'));

$parameters['UserName'] = "MyUserName";
$parameters['Password'] = "MyPassword";

$result = $sms_client->AccountStatus($parameters)->AccountStatusResult;
echo $result;//خروجی