آمار پیامک های ارسالی (Statistics)

برای خرید سامانه پیامک همین الان در پیامک آموت ثبت نام کنید

متد وب سرویس آمار پیامک های ارسالی (Statistics)

آخرین بروزرسانی شنبه 27 شهریور 1400 15:06
Loading

متد Statistics

از طریق این متد می توانید آمار و گزارش پیامک های ارسالی خود را دریافت نمایید.

پارامترهای ورودی

Loading
نام نوع توضیحات
UserNameString الزامینام کاربری شما در سامانه پیامک آموت
PasswordString الزامیرمز عبور شما در سامانه پیامک آموت
FromDateObject الزامیاز تاریخ
ToDateObject الزامیتا تاریخ

مقدار خروجی

Loading
نام نوع توضیحات
ReturnValueObject

نمونه کد

Loading
string UserName = "MyUserName";
string Password = "MyPassword";

DateTime FromDate = DateTime.Now.AddMonths(-1);
DateTime ToDate = DateTime.Now;

SMS.WebService2SoapClient client = new SMS.WebService2SoapClient("WebService2Soap12");

SMS.StatisticsResult result = client.Statistics(UserName, Password, FromDate, ToDate);

if (result.Status == SMS.Status.Success)
{
    //خروجی
}
$url = "https://portal.amootsms.com/webservice2.asmx/Statistics_REST";

$url = $url."?"."UserName=".urlencode("MyUserName");
$url = $url."&"."Password=".urlencode("MyPassword");

$url = $url."&"."FromDate=2020-02-01";
$url = $url."&"."ToDate=2020-03-01";

$json = file_get_contents($url);
echo $json;

//$result = json_decode($json);
//echo $result->Status;
ini_set("soap.wsdl_cache_enabled", "0");

$sms_client = new SoapClient('https://portal.amootsms.com/webservice2.asmx?wsdl', array('encoding'=>'UTF-8'));

$parameters['UserName'] = "MyUserName";
$parameters['Password'] = "MyPassword";

$parameters['FromDate'] = "2020-02-01";
$parameters['ToDate'] = "2020-03-01";

$result = $sms_client->Statistics($parameters)->StatisticsResult;
echo $result;