دریافت آدرس های انتقال پیامهای دریافتی (RelayRecieveMessageList)

برای خرید سامانه پیامک همین الان در پیامک آموت ثبت نام کنید

متد وب سرویس دریافت آدرس های انتقال پیامهای دریافتی (RelayRecieveMessageList)

آخرین بروزرسانی شنبه 27 شهریور 1400 14:43
Loading

متد RelayRecieveMessageList

از طریق این متد می توانید لیست آدرسهای "انتقال پیامهای دریافتی" را دریافت نمایید.

پارامترهای ورودی

Loading
نام نوع توضیحات
UserNameString الزامینام کاربری شما در سامانه پیامک آموت
PasswordString الزامیرمز عبور شما در سامانه پیامک آموت

مقدار خروجی

Loading
نام نوع توضیحات
ReturnValueObject

نمونه کد

Loading
string UserName = "MyUserName";
string Password = "MyPassword";

SMS.WebService2SoapClient client = new SMS.WebService2SoapClient("WebService2Soap12");

SMS.RelayRecieveMessageListResult result = client.RelayRecieveMessageList(UserName, Password);

if (result.Status == SMS.Status.Success)
{
    //خروجی
}
$url = "https://portal.amootsms.com/webservice2.asmx/RelayRecieveMessageList_REST";

$url = $url."?"."UserName=".urlencode("MyUserName");
$url = $url."&"."Password=".urlencode("MyPassword");

$json = file_get_contents($url);
echo $json;

//$result = json_decode($json);
//echo $result->Status;
ini_set("soap.wsdl_cache_enabled", "0");

$sms_client = new SoapClient('https://portal.amootsms.com/webservice2.asmx?wsdl', array('encoding'=>'UTF-8'));

$parameters['UserName'] = "MyUserName";
$parameters['Password'] = "MyPassword";

$result = $sms_client->RelayRecieveMessageList($parameters)->RelayRecieveMessageListResult;
echo $result;