ایجاد ارسال هوشمند دوره ای با گارانتی آوانک (CourseCreateWithAvanak)

برای خرید سامانه پیامک همین الان در پیامک آموت ثبت نام کنید

متد وب سرویس ایجاد ارسال هوشمند دوره ای با گارانتی آوانک (CourseCreateWithAvanak)

آخرین بروزرسانی دوشنبه 6 دی 1400 10:50
Loading

متد CourseCreateWithAvanak

از طریق این متد می توانید یک برنامه ارسال دوره ای هوشمند را ایجاد نمایید ، در صورتی که شماره دریافت کننده در لیست سیاه باشد ارسال پیام صوتی به آن شماره انجام میگردد .

پارامترهای ورودی

Loading
نام نوع توضیحات
UserNameString الزامینام کاربری شما در سامانه پیامک آموت
PasswordString الزامیرمز عبور شما در سامانه پیامک آموت
CourseGroupIDLong الزامیکد گروه برنامه ارسال دوره ای هوشمند
CourseTypeString الزامینوع برنامه هوشمند
Yearly = 0, Monthly = 1, Weekly = 2, Daily = 3,
CourseDateTimeObject الزامیزمان شروع برنامه
TitleString الزامیعنوان
MobileString الزامیموبایل
SMSMessageTextString الزامیمتن پیامک
AvanakMessageTextString الزامیمتن پیام صوتی آوانک
SpeakerTypeString الزامینوع گوینده پیام صوتی female = 1, male = 2
LineNumberString الزامیشماره خط

مقدار خروجی

Loading
نام نوع توضیحات
ReturnValueObject

نمونه کد

Loading
string UserName = "MyUserName";
string Password = "MyPassword";

long CourseGroupID = 0;
SMS.CourseType CourseType = SMS.CourseType.Daily;
DateTime CourseDateTime = DateTime.Now.Date;
string Title = "";
string Mobile = "9120000000";
string SMSMessageText = "";
string AvanakMessageText = "پیام صوتی تستی من";
SMS.AvanakSpeakerType AvanakSpeakerType = SMS.AvanakSpeakerType.female;
string LineNumber = "public";SMS.WebService2SoapClient client = new SMS.WebService2SoapClient("WebService2Soap12");

SMS.CourseCreateResult result = client.CourseCreateWithAvanak(UserName, Password,
  CourseGroupID,
  CourseType,
  CourseDateTime,
  Title,
  Mobile,
  SMSMessageText,
  AvanakMessageText,
  AvanakSpeakerType,
  LineNumber
  );

if (result.Status == SMS.Status.Success)
{
  //خروجی
}
$url = "https://portal.amootsms.com/webservice2.asmx/CourseCreateWithAvanak_REST";

$url = $url."?"."UserName=".urlencode("MyUserName");
$url = $url."&"."Password=".urlencode("MyPassword");

$url = $url."&"."CourseGroupID=0";
$url = $url."&"."CourseType=Daily";

$nowIran = new DateTime('now', new DateTimeZone('IRAN'));
$url = $url."&"."CourseDateTime=".$nowIran->format('c');

$url = $url."&"."Title=MyTitle";
$url = $url."&"."Mobile=9120000000";
$url = $url."&"."SMSMessageText=".urlencode("پیامک تستی من");
$url = $url."&"."AvanakMessageText=".urlencode("پیام صوتی تستی من");
$url = $url."&"."AvanakSpeakerType=female";
$url = $url."&"."LineNumber=public";
$url = $url."&"."BackupLineNumber=98";

$json = file_get_contents($url);
echo $json;

//$result = json_decode($json);
//echo $result->Status;
ini_set("soap.wsdl_cache_enabled", "0");

$sms_client = new SoapClient('https://portal.amootsms.com/webservice2.asmx?wsdl', array('encoding'=>'UTF-8'));

$parameters['UserName'] = "MyUserName";
$parameters['Password'] = "MyPassword";

$parameters['CourseGroupID'] = 0;
$parameters['CourseType'] = "Daily";

$nowIran = new DateTime('now', new DateTimeZone('IRAN'));
$parameters['CourseDateTime'] = $nowIran->format('c');

$parameters['Title'] = "";
$parameters['Mobile'] = "9120000000";
$parameters['SMSMessageText'] = "پیامک تستی من";
$parameters['AvanakMessageText'] = "پیام صوتی تستی من";
$parameters['AvanakSpeakerType'] = "female";
$parameters['LineNumber'] = "public";

$result = $sms_client->CourseCreateWithAvanak($parameters)->CourseCreateWithAvanakResult;
echo $result;