ایجاد ارسال هوشمند دوره ای با گارانتی آوانک (CourseCreateWithAvanak)

برای خرید سامانه پیامک همین الان در پیامک آموت ثبت نام کنید

متد وب سرویس ایجاد ارسال هوشمند دوره ای با گارانتی آوانک (CourseCreateWithAvanak)

آخرین بروزرسانی دوشنبه 6 دی 1400 10:50
Loading

متد CourseCreateWithAvanak

از طریق این متد می توانید یک برنامه ارسال دوره ای هوشمند را ایجاد نمایید ، در صورتی که شماره دریافت کننده در لیست سیاه باشد ارسال پیام صوتی به آن شماره انجام میگردد .

پارامترهای ورودی

Loading
نام نوع توضیحات
UserNameString الزامینام کاربری شما در سامانه پیامک آموت
PasswordString الزامیرمز عبور شما در سامانه پیامک آموت
CourseGroupIDLong الزامیکد گروه برنامه ارسال دوره ای هوشمند
CourseTypeString الزامینوع برنامه هوشمند
Yearly = 0, Monthly = 1, Weekly = 2, Daily = 3,
CourseDateTimeObject الزامیزمان شروع برنامه
TitleString الزامیعنوان
MobileString الزامیموبایل
SMSMessageTextString الزامیمتن پیامک
AvanakMessageTextString الزامیمتن پیام صوتی آوانک
SpeakerTypeString الزامینوع گوینده پیام صوتی female = 1, male = 2
LineNumberString الزامیشماره خط

مقدار خروجی

Loading
نام نوع توضیحات
ReturnValueObject

نمونه کد

Loading
string UserName = "MyUserName";
string Password = "MyPassword";

long CourseGroupID = 0;
SMS.CourseType CourseType = SMS.CourseType.Daily;
DateTime CourseDateTime = DateTime.Now.Date;
string Title = "";
string Mobile = "9120000000";
string SMSMessageText = "";
string AvanakMessageText = "پیام صوتی تستی من";
SMS.AvanakSpeakerType AvanakSpeakerType = SMS.AvanakSpeakerType.female;
string LineNumber = "public";SMS.WebService2SoapClient client = new SMS.WebService2SoapClient("WebService2Soap12");

SMS.CourseCreateResult result = client.CourseCreateWithAvanak(UserName, Password,
  CourseGroupID,
  CourseType,
  CourseDateTime,
  Title,
  Mobile,
  SMSMessageText,
  AvanakMessageText,
  AvanakSpeakerType,
  LineNumber
  );

if (result.Status == SMS.Status.Success)
{
  //خروجی
}
$url = "https://portal.amootsms.com/webservice2.asmx/CourseCreateWithAvanak_REST";

$url = $url."?"."UserName=".urlencode("MyUserName");
$url = $url."&"."Password=".urlencode("MyPassword");

$url = $url."&"."CourseGroupID=0";
$url = $url."&"."CourseType=Daily";

$nowIran = new DateTime('now', new DateTimeZone('IRAN'));
$url = $url."&"."CourseDateTime=".$nowIran->format('c');

$url = $url."&"."Title=MyTitle";
$url = $url."&"."Mobile=9120000000";
$url = $url."&"."SMSMessageText=".urlencode("پیامک تستی من");
$url = $url."&"."AvanakMessageText=".urlencode("پیام صوتی تستی من");
$url = $url."&"."AvanakSpeakerType=female";
$url = $url."&"."LineNumber=public";
$url = $url."&"."BackupLineNumber=98";

$json = file_get_contents($url);
echo $json;

//$result = json_decode($json);
//echo $result->Status;
ini_set("soap.wsdl_cache_enabled", "0");

$sms_client = new SoapClient('https://portal.amootsms.com/webservice2.asmx?wsdl', array('encoding'=>'UTF-8'));

$parameters['UserName'] = "MyUserName";
$parameters['Password'] = "MyPassword";

$parameters['CourseGroupID'] = 0;
$parameters['CourseType'] = "Daily";

$nowIran = new DateTime('now', new DateTimeZone('IRAN'));
$parameters['CourseDateTime'] = $nowIran->format('c');

$parameters['Title'] = "";
$parameters['Mobile'] = "9120000000";
$parameters['SMSMessageText'] = "پیامک تستی من";
$parameters['AvanakMessageText'] = "پیام صوتی تستی من";
$parameters['AvanakSpeakerType'] = "female";
$parameters['LineNumber'] = "public";

$result = $sms_client->CourseCreateWithAvanak($parameters)->CourseCreateWithAvanakResult;
echo $result;

وضعیت

Loading
Status Title
0Failed
1Success
2AccountIsDemo
4CreditNotEnough
5LineNumber_NotExist
6BackupLineNumber_NotExist
7Avanak_NotAvailable
10UserName_Empty
11Password_Empty
12LineNumber_Empty
13BackupLineNumber_Empty
14SMSMessageText_Empty
15AvanakMessageText_Empty
16Mobile_Empty
17Mobiles_Empty
18Title_Empty
19FirstNameOrLastName_Empty
20URLAddress_Empty
100UserNameOrPassword_Invalid
101Mobile_Invalid
102Mobiles_Invalid
103Count_Invalid
104FromRow_Invalid
105FromDate_Invalid
106FromDateTime_Invalid
107ToDate_Invalid
108ToDateTime_Invalid
109FromDateIsAfterThanToDate
110FromDateTimeIsAfterThanToDateTime
111MessageID_Invalid
112BulkID_Invalid
113ContactID_Invalid
114ContactGroupID_Invalid
115CourseID_Invalid
116CourseGroupID_Invalid
117URLAddress_Duplicate
118RelayMessageDeliveryID_Invalid
119RelayRecieveMessageID_Invalid
120Length_Invalid
121Length_Exceeded
500ServerError
-300System_Disabled
-208Token_NotAllowMethod
-207Token_NotAllowIP
-204Token_Expired
-203Token_Disabled
-202Token_Invalid
-201Token_NotExists
-108User_NotAllowMethod
-107User_NotAllowIP
-106User_NotAllowWebService
-105User_WebServiceBanned
-104User_Expired
-103User_Disabled
-102User_MobileNotVerified
-1User_NotExists