دریافت اطلاعات مخاطب (ContactGet)

برای خرید سامانه پیامک همین الان در پیامک آموت ثبت نام کنید

متد وب سرویس دریافت اطلاعات مخاطب (ContactGet)

آخرین بروزرسانی شنبه 27 شهریور 1400 13:37
Loading

متد ContactGet

از طریق این متد می توانید اطلاعات مربوط به مخاطب خود را از پنل کاربری خود دریافت نمایید.

پارامترهای ورودی

Loading
نام نوع توضیحات
UserNameString الزامینام کاربری شما در سامانه پیامک آموت
PasswordString الزامیرمز عبور شما در سامانه پیامک آموت
ContactIDLong الزامیکد مخاطب

مقدار خروجی

Loading
نام نوع توضیحات
ReturnValueObject

نمونه کد

Loading
string UserName = "MyUserName";
string Password = "MyPassword";

long ContactID = 0;

SMS.WebService2SoapClient client = new SMS.WebService2SoapClient("WebService2Soap12");

SMS.GetContactResult result = client.ContactGet(UserName, Password, ContactID);

if (result.Status == SMS.Status.Success)
{
    //خروجی
}
$url = "https://portal.amootsms.com/webservice2.asmx/ContactGet_REST";

$url = $url."?"."UserName=".urlencode("MyUserName");
$url = $url."&"."Password=".urlencode("MyPassword");

$url = $url."&"."ContactID=0";

$json = file_get_contents($url);
echo $json;

//$result = json_decode($json);
//echo $result->Status;
ini_set("soap.wsdl_cache_enabled", "0");

$sms_client = new SoapClient('https://portal.amootsms.com/webservice2.asmx?wsdl', array('encoding'=>'UTF-8'));

$parameters['UserName'] = "MyUserName";
$parameters['Password'] = "MyPassword";

$parameters['ContactID'] = 0;

$result = $sms_client->ContactGet($parameters)->ContactGetResult;
echo $result;