دریافت لیست آدرس های دریافت دلیوری (RelayMessageDeliveryList)

متد وب سرویس دریافت لیست آدرس های دریافت دلیوری (RelayMessageDeliveryList)

آخرین بروزرسانی شنبه 27 شهریور 1400 14:41
Loading

متد RelayMessageDeliveryList

از طریق این متد می توانید لیست آدرسهای "انتقال دلیوری پیامهای ارسالی" را دریافت نمایید.

پارامترهای ورودی

Loading
نام نوع توضیحات
UserNameString الزامینام کاربری شما در سامانه پیامک آموت
PasswordString الزامیرمز عبور شما در سامانه پیامک آموت

مقدار خروجی

Loading
نام نوع توضیحات
ReturnValueObject

نمونه کد

Loading
string UserName = "MyUserName";
string Password = "MyPassword";

AmootSMS.AmootSMSWebService2SoapClient client = new AmootSMS.AmootSMSWebService2SoapClient("AmootSMSWebService2Soap12");

AmootSMS.RelayMessageDeliveryListResult result = client.RelayMessageDeliveryList(UserName, Password);

if (result.Status == AmootSMS.Status.Success)
{
    //خروجی
}
$url = "https://portal.amootsms.com/webservice2.asmx/RelayMessageDeliveryList_REST";

$url = $url."?"."UserName=MyUserName";
$url = $url."&"."Password=MyPassword";

$json = file_get_contents($url);
echo $json;

//$result = json_decode($json);
//echo $result->Status;
ini_set("soap.wsdl_cache_enabled", "0");

$sms_client = new SoapClient('https://portal.amootsms.com/webservice2.asmx?wsdl', array('encoding'=>'UTF-8'));

$parameters['UserName'] = "MyUserName";
$parameters['Password'] = "MyPassword";

$result = $sms_client->RelayMessageDeliveryList($parameters)->RelayMessageDeliveryListResult;
echo $result;