ارسال با گارانتی آوانک (SendWithAvanak)

برای خرید سامانه پیامک همین الان در پیامک آموت ثبت نام کنید

متد وب سرویس ارسال با گارانتی آوانک (SendWithAvanak)

آخرین بروزرسانی دوشنبه 6 دی 1400 10:46
Loading

متد SendWithAvanak

از طریق این متد می توانید پیامک های خود را با گارانتی پیام صوتی آوانک ارسال نمایید، در صورتی که شماره دریافت کننده در لیست سیاه باشد ارسال پیام صوتی به آن شماره انجام میگردد .

پارامترهای ورودی

Loading
نام نوع توضیحات
UserNameString الزامینام کاربری شما در سامانه پیامک آموت
PasswordString الزامیرمز عبور شما در سامانه پیامک آموت
SendDateTimeObject الزامیزمان ارسال پیامک
SMSMessageTextString الزامیمتن پیامک
AvanakMessageTextString الزامیمتن پیام صوتی آوانک
SpeakerTypeString الزامینوع گوینده پیام صوتی female = 1, male = 2
LineNumberString الزامیشماره خط
MobilesObject الزامیلیست موبایل های دریافت کنندگان پیامک

مقدار خروجی

Loading
نام نوع توضیحات
ReturnValueObject

نمونه کد

Loading
string UserName = "MyUserName";
string Password = "MyPassword";
DateTime SendDateTime = DateTime.Now;
string SMSMessageText = "پیامک تستی من";
string AvanakMessageText = "پیام صوتی تستی من";
string LineNumber = "public";
SMS.AvanakSpeakerType AvanakSpeakerType = SMS.AvanakSpeakerType.female;
string[] Mobiles = new string[]
{
    "9120000000",
    "9150000000",
};

SMS.WebService2SoapClient client = new SMS.WebService2SoapClient("WebService2Soap12");

SMS.SendResult result = client.SendWithAvanak(UserName, Password, SendDateTime, SMSMessageText, AvanakMessageText, AvanakSpeakerType, LineNumber, Mobiles);

if (result.Status == SMS.Status.Success)
{
    //خروجی
}
$url = "https://portal.amootsms.com/webservice2.asmx/SendWithAvanak_REST";

$url = $url."?"."UserName=".urlencode("MyUserName");
$url = $url."&"."Password=".urlencode("MyPassword");

$nowIran = new DateTime('now', new DateTimeZone('IRAN'));
$url = $url."&"."SendDateTime=".urlencode($nowIran->format('c'));

$url = $url."&"."SMSMessageText=".urlencode("پیامک تستی من");
$url = $url."&"."AvanakMessageText=".urlencode("پیام صوتی تستی من");
$url = $url."&"."AvanakSpeakerType=female";
$url = $url."&"."LineNumber=public";

$url = $url."&"."Mobiles=9120000000,9150000000";

$json = file_get_contents($url);
echo $json;

//$result = json_decode($json);
//echo $result->Status;
ini_set("soap.wsdl_cache_enabled", "0");

$sms_client = new SoapClient('https://portal.amootsms.com/webservice2.asmx?wsdl', array('encoding'=>'UTF-8'));

$parameters['UserName'] = "MyUserName";
$parameters['Password'] = "MyPassword";

$nowIran = new DateTime('now', new DateTimeZone('IRAN'));
$parameters['SendDateTime'] = $nowIran->format('c');

$parameters['SMSMessageText'] = "پیامک تستی من";
$parameters['AvanakMessageText'] = "پیام صوتی تستی من";
$parameters['AvanakSpeakerType'] = "female";
$parameters['LineNumber'] = "public";
$parameters['Mobiles'] =array("9120000000", "9150000000");

$result = $sms_client->SendWithAvanak($parameters)->SendWithAvanakResult;
echo $result;