ارسال از طریق الگو (پترن) (SendWithPattern)

برای خرید سامانه پیامک همین الان در پیامک آموت ثبت نام کنید

متد وب سرویس ارسال از طریق الگو (پترن) (SendWithPattern)

آخرین بروزرسانی شنبه 27 شهریور 1400 15:31
Loading

متد SendWithPattern

در صورتی که الگوی پیامک خود را در پنل کاربری ثبت نموده باشید با استفاده از این متد می توانید الگوی خود را به صورت فوری و به شماره انتخابی ارسال نمایید.
نکته : شما باید الگوی پیامک خود را در پنل کاربری پیامک ----> گزینه ی امکانات ---> گزینه ی پیامکهای با الگو ثبت نمایید و پس تایید توسط اپراتور مرکز مخابرات و فعال شدن ، میتوانید الگوی ثبت شده را با استفاده از این متد ارسال نمایید.

پارامترهای ورودی

Loading
نام نوع توضیحات
UserNameString الزامینام کاربری شما در سامانه پیامک آموت
PasswordString الزامیرمز عبور شما در سامانه پیامک آموت
MobileString الزامیموبایل دریافت کننده پیامک
PatternCodeIDInt الزامیکد الگوی پیامک
PatternValuesString[] الزامیمقادیر الگوهای در متن پیامک
بایستی به ترتیب همان الگوها در نظر گرفته شود

مقدار خروجی

Loading
نام نوع توضیحات
ReturnValueObject

نمونه کد

Loading
string UserName = "MyUserName";
string Password = "MyPassword";
string Mobile = "9120000000";
int PatternCodeID = 1;
string[] PatternValues = new string[] { "پارامتر 1", "پارامتر 2" };

SMS.WebService2SoapClient client = new SMS.WebService2SoapClient("WebService2Soap12");

SMS.SendResult result = client.SendWithPattern(UserName, Password, Mobile,  PatternCodeID, PatternValues);

if (result.Status == SMS.Status.Success)
{
    //خروجی
}
//result.Data =>{Status,MessageID,Mobile}
$url = "https://portal.amootsms.com/webservice2.asmx/SendWithPattern_REST";

$url = $url."?"."UserName=".urlencode("MyUserName");
$url = $url."&"."Password=".urlencode("MyPassword");

$url = $url."&"."Mobile=9120000000";
$url = $url."&"."PatternCodeID=1";
$url = $url."&"."PatternValues=p1,p2";

$json = file_get_contents($url);
echo $json;

//$result = json_decode($json);
//echo $result->Status;
ini_set("soap.wsdl_cache_enabled", "0");

$sms_client = new SoapClient('https://portal.amootsms.com/webservice2.asmx?wsdl', array('encoding'=>'UTF-8'));

$parameters['UserName'] = "MyUserName";
$parameters['Password'] = "MyPassword";
$parameters['Mobile'] = "9120000000";
$parameters['PatternCodeID'] = 1;
$parameters['PatternValues'] =array("پارامتر 1", "پارامتر 2");

$result = $sms_client->SendWithPattern($parameters)->SendWithPatternResult;
echo $result;