محاسبه هزینه پیامک (CalculateMessagePrice)

برای خرید سامانه پیامک همین الان در پیامک آموت ثبت نام کنید

متد وب سرویس محاسبه هزینه پیامک (CalculateMessagePrice)

آخرین بروزرسانی دوشنبه 6 دی 1400 10:44
Loading

متد CalculateMessagePrice

از طریق این متد می توانید با وارد کردن متن پیامک به همراه شماره خط ارسال و شماره های دریافت کنندگان هزینه ارسال خود را محاسبه نمایید.

پارامترهای ورودی

Loading
نام نوع توضیحات
UserNameString الزامینام کاربری شما در سامانه پیامک آموت
PasswordString الزامیرمز عبور شما در سامانه پیامک آموت
SMSMessageTextString الزامیمتن پیامک
LineNumberString الزامیشماره خط
MobilesObject الزامیلیست موبایل های دریافت کنندگان پیامک

مقدار خروجی

Loading
نام نوع توضیحات
ReturnValueInt

نمونه کد

Loading
string UserName = "MyUserName";
string Password = "MyPassword";
string SMSMessageText = "پیامک تستی من";
string LineNumber = "public";
string[] Mobiles = new string[]
{
    "9120000000",
    "9150000000",
};

SMS.WebService2SoapClient client = new SMS.WebService2SoapClient("WebService2Soap12");

int result = client.CalculateMessagePrice(UserName, Password, SendDateTime, 
$url = "https://portal.amootsms.com/webservice2.asmx/CalculateMessagePrice_REST";

$url = $url."?"."UserName=".urlencode("MyUserName");
$url = $url."&"."Password=".urlencode("MyPassword");

$SMSMessageText = urlencode("پیامک تستی من");
$url = $url."&"."SMSMessageText =".$SMSMessageText ;

$url = $url."&"."LineNumber=public";
$url = $url."&"."Mobiles=9120000000,9150000000";

$json = file_get_contents($url);
echo $json;

//$result = json_decode($json);
//echo $result->Status;
ini_set("soap.wsdl_cache_enabled", "0");

$sms_client = new SoapClient('https://portal.amootsms.com/webservice2.asmx?wsdl', array('encoding'=>'UTF-8'));

$parameters['UserName'] = "MyUserName";
$parameters['Password'] = "MyPassword";

$parameters['SMSMessageText'] = "پیامک تستی من";
$parameters['LineNumber'] = "public";
$parameters['Mobiles'] =array("9120000000", "9150000000");

$result = $sms_client->CalculateMessagePrice($parameters)->CalculateMessagePriceResult;
echo $result;