محاسبه هزینه پیامک (CalculateMessagePrice)

محاسبه هزینه پیامک (CalculateMessagePrice) آخرین بروزرسانی شنبه 13 دی 1399 15:55

Loading

متد CalculateMessagePrice

از طریق این متد می توانید با وارد کردن متن پیامک به همراه شماره خط ارسال و شماره های دریافت کنندگان هزینه ارسال خود را محاسبه نمایید.

پارامترهای ورودی

Loading
نام نوع توضیحات
UserNameString الزامینام کاربری شما در سامانه پیامک آموت
PasswordString الزامیرمز عبور شما در سامانه پیامک آموت
SMSMessageTextString الزامیمتن پیامک
LineNumberString الزامیشماره خط
MobilesObject الزامیلیست موبایل های دریافت کنندگان پیامک

مقدار خروجی

Loading
نام نوع توضیحات
ReturnValueInt

نمونه کد

Loading
string UserName = "MyUserName";
string Password = "MyPassword";
string SMSMessageText = "پیامک تستی من";
string LineNumber = "100000010";
string[] Mobiles = new string[]
{
    "9120000000",
    "9150000000",
};

AmootSMS.AmootSMSWebService2SoapClient client = new AmootSMS.AmootSMSWebService2SoapClient("AmootSMSWebService2Soap12");

int result = client.CalculateMessagePrice(UserName, Password, SendDateTime, 
ini_set("soap.wsdl_cache_enabled", "0");

$sms_client = new SoapClient('https://portal.amootsms.com/webservice2.asmx?wsdl', array('encoding'=>'UTF-8'));

$parameters['UserName'] = "MyUserName";
$parameters['Password'] = "MyPassword";

$parameters['SMSMessageText'] = "پیامک تستی من";
$parameters['LineNumber'] = "100000010";
$parameters['Mobiles'] =array("9120000000", "9150000000");

$result = $sms_client->CalculateMessagePrice($parameters)->CalculateMessagePriceResult;
echo $result;