ویرایش مخاطب (ContactEdit)

برای خرید سامانه پیامک همین الان در پیامک آموت ثبت نام کنید

متد وب سرویس ویرایش مخاطب (ContactEdit)

آخرین بروزرسانی شنبه 27 شهریور 1400 13:35
Loading

متد ContactEdit

از طریق این متد می توانید با وارد کردن اطلاعات مخاطب ، آن شخص را در دفترچه تلفن پنل کاربری ویرایش و ذخیره نمائید.

پارامترهای ورودی

Loading
نام نوع توضیحات
UserNameString الزامینام کاربری شما در سامانه پیامک آموت
PasswordString الزامیرمز عبور شما در سامانه پیامک آموت
ContactIDLong الزامیکد مخاطب جهت ویرایش
ContactGroupIDLong الزامیکد گروه مخاطب
ActiveBool الزامیفعال
MobileString الزامیشماره همراه مخاطب
FNameString الزامینام
LNameString الزامینام خانوادگی
GenderTypeBool الزامیFalse = خانم , True = آقا
CompanyTitleString الزامیعنوان شرکت
JobTitleString الزامیعنوان سمت/شغل
EmailString الزامیایمیل
CityNameString الزامینام شهر
AddressTextString الزامیآدرس
BornDateObject الزامیتاریخ تولد
AnniversaryDateObject الزامیتاریخ سالگرد
CustomText1String الزامیفیلد سفارشی 1
CustomText2String الزامیفیلد سفارشی 2
CustomText3String الزامیفیلد سفارشی 3
CustomText4String الزامیفیلد سفارشی 4
CustomText5String الزامیفیلد سفارشی 5
CustomText6String الزامیفیلد سفارشی 6
CustomDate1Object الزامیتاریخ سفارشی 1
CustomDate2Object الزامیتاریخ سفارشی 2
CustomDate3Object الزامیتاریخ سفارشی 3

مقدار خروجی

Loading
نام نوع توضیحات
ReturnValueObject

نمونه کد

Loading
string UserName = "MyUserName";
string Password = "MyPassword";

long ContactID = 0;

long ContactGroupID = 0;
bool Active = true;
string Mobile = "09120000000";
string FName = "";
string LName = "";
bool GenderType = true;
string CompanyTitle = "";
string JobTitle = "";
string Email = "";
string CityName = "";
string AddressText = "";
DateTime? BornDate = null;
DateTime? AnniversaryDate = null;
string CustomText1 = "";
string CustomText2 = "";
string CustomText3 = "";
string CustomText4 = "";
string CustomText5 = "";
string CustomText6 = "";
DateTime? CustomDate1 = null;
DateTime? CustomDate2 = null;
DateTime? CustomDate3 = null;

SMS.WebService2SoapClient client = new SMS.WebService2SoapClient("WebService2Soap12");

SMS.ContactCreateEditResult result = client.ContactEdit(UserName, Password,

    ContactID,

    ContactGroupID,
    Active,
    Mobile,
    FName,
    LName,
    GenderType,
    CompanyTitle,
    JobTitle,
    Email,
    CityName,
    AddressText,
    BornDate,
    AnniversaryDate,
    CustomText1,
    CustomText2,
    CustomText3,
    CustomText4,
    CustomText5,
    CustomText6,
    CustomDate1,
    CustomDate2,
    CustomDate3);

if (result.Status == SMS.Status.Success)
{
  //خروجی
}
//result.Data => {
    ID,
    ContactGroupID,
    Active,
    Mobile,
    FName,
    LName,
    GenderType,
    CompanyTitle,
    JobTitle,
    Email,
    CityName,
    AddressText,
    BornDate,
    AnniversaryDate,
    CustomText1,
    CustomText2,
    CustomText3,
    CustomText4,
    CustomText5,
    CustomText6,
    CustomDate1,
    CustomDate2,
    CustomDate3}
$url = "https://portal.amootsms.com/webservice2.asmx/ContactEdit_REST";

$url = $url."?"."UserName=".urlencode("MyUserName");
$url = $url."&"."Password=".urlencode("MyPassword");

$url = $url."&"."ContactID=0";

$url = $url."&"."ContactGroupID=0";
$url = $url."&"."Active=true";
$url = $url."&"."Mobile=09120000000";
$url = $url."&"."FName=";
$url = $url."&"."LName=";
$url = $url."&"."GenderType=";
$url = $url."&"."CompanyTitle=";
$url = $url."&"."JobTitle=";
$url = $url."&"."Email=";
$url = $url."&"."CityName=";
$url = $url."&"."AddressText=";
$url = $url."&"."BornDate=";
$url = $url."&"."AnniversaryDate=";
$url = $url."&"."CustomText1=";
$url = $url."&"."CustomText2=";
$url = $url."&"."CustomText3=";
$url = $url."&"."CustomText4=";
$url = $url."&"."CustomText5=";
$url = $url."&"."CustomText6=";
$url = $url."&"."CustomDate1=";
$url = $url."&"."CustomDate2=";
$url = $url."&"."CustomDate3=";

$json = file_get_contents($url);
echo $json;

//$result = json_decode($json);
//echo $result->Status;
ini_set("soap.wsdl_cache_enabled", "0");

$sms_client = new SoapClient('https://portal.amootsms.com/webservice2.asmx?wsdl', array('encoding'=>'UTF-8'));

$parameters['UserName'] = "MyUserName";
$parameters['Password'] = "MyPassword";

$parameters['ContactID'] = 0;

$parameters['ContactGroupID'] = 0;
$parameters['Active'] = true;
$parameters['Mobile'] = '09120000000';
$parameters['FName'] = null;
$parameters['LName'] = null;
$parameters['GenderType'] = null;
$parameters['CompanyTitle'] = null;
$parameters['JobTitle'] = null;
$parameters['Email'] = null;
$parameters['CityName'] = null;
$parameters['AddressText'] = null;
$parameters['BornDate'] = null;
$parameters['AnniversaryDate'] = null;
$parameters['CustomText1'] = null;
$parameters['CustomText2'] = null;
$parameters['CustomText3'] = null;
$parameters['CustomText4'] = null;
$parameters['CustomText5'] = null;
$parameters['CustomText6'] = null;
$parameters['CustomDate1'] = null;
$parameters['CustomDate2'] = null;
$parameters['CustomDate3'] = null;

$result = $sms_client->ContactEdit($parameters)->ContactEditResult;
echo $result;