دریافت پیامک های ارسالی (GetMessages)

دریافت پیامک های ارسالی (GetMessages) آخرین بروزرسانی شنبه 13 دی 1399 16:32

Loading

متد GetMessages

از طریق این متد می توانید پیامک های ارسالی خود را در بازه زمانی مشخص دریافت نمایید.

پارامترهای ورودی

Loading
نام نوع توضیحات
UserNameString الزامینام کاربری شما در سامانه پیامک آموت
PasswordString الزامیرمز عبور شما در سامانه پیامک آموت
FromDateTimeObject الزامیاز تاریخ/زمان
ToDateTimeObject الزامیتا تاریخ/زمان

مقدار خروجی

Loading
نام نوع توضیحات
ReturnValueObjectresult.Data شامل آرایه ای از یک کلاس با مقادیر
{
MessageID = کد پیام ,
Mobile = شماره موبایل,
LineNumber = شماره خط ,
SMSMessageText = متن پیامک دریافتی,
RegDateTime = زمان دریافت
}

نمونه کد

Loading
string UserName = "MyUserName";
string Password = "MyPassword";
DateTime FromDateTime = DateTime.Now.Date;
DateTime ToDateTime = DateTime.Now.Date;

AmootSMS.AmootSMSWebService2SoapClient client = new AmootSMS.AmootSMSWebService2SoapClient("AmootSMSWebService2Soap12");

AmootSMS.MessagesResult result = client.GetMessages(UserName, Password, FromDateTime, ToDateTime);

if (result.Status == AmootSMS.Status.Success)
{
    //خروجی
}