دریافت پیامک های جدید دریافتی (RecieveNewMessages)

برای خرید سامانه پیامک همین الان در پیامک آموت ثبت نام کنید

متد وب سرویس دریافت پیامک های جدید دریافتی (RecieveNewMessages)

آخرین بروزرسانی شنبه 27 شهریور 1400 14:55
Loading

متد RecieveNewMessages

از طریق این متد می توانید پیامک های جدید دریافتی خود را دریافت نمایید.
نکته : در هر بار اجرای این متد فقط یکبار پیامک ها را به شما نشان می دهد.

پارامترهای ورودی

Loading
نام نوع توضیحات
UserNameString الزامینام کاربری شما در سامانه پیامک آموت
PasswordString الزامیرمز عبور شما در سامانه پیامک آموت
CountInt الزامیتعداد پیامهای دریافتی

مقدار خروجی

Loading
نام نوع توضیحات
ReturnValueObject

نمونه کد

Loading
string UserName = "MyUserName";
string Password = "MyPassword";

int Count = 10;

SMS.WebService2SoapClient client = new SMS.WebService2SoapClient("WebService2Soap12");

SMS.ReceiveResult result = client.RecieveNewMessages(UserName, Password, Count);

if (result.Status == SMS.Status.Success)
{
    //خروجی
}
$url = "https://portal.amootsms.com/webservice2.asmx/RecieveNewMessages_REST";

$url = $url."?"."UserName=".urlencode("MyUserName");
$url = $url."&"."Password=".urlencode("MyPassword");
$url = $url."&"."Count=100";

$json = file_get_contents($url);
echo $json;

//$result = json_decode($json);
//echo $result->Status;
ini_set("soap.wsdl_cache_enabled", "0");

$sms_client = new SoapClient('https://portal.amootsms.com/webservice2.asmx?wsdl', array('encoding'=>'UTF-8'));

$parameters['UserName'] = "MyUserName";
$parameters['Password'] = "MyPassword";

$parameters['Count'] = 10;

$result = $sms_client->RecieveNewMessages($parameters)->RecieveNewMessagesResult;
echo $result;