ایجاد مخاطب (ContactCreate)

برای خرید سامانه پیامک همین الان در پیامک آموت ثبت نام کنید

متد وب سرویس ایجاد مخاطب (ContactCreate)

آخرین بروزرسانی یکشنبه 12 دی 1400 12:28
Loading

متد ContactCreate

از طریق این متد می توانید با وارد کردن اطلاعات مخاطب ، آن شخص را در دفترچه تلفن پنل کاربری خود ذخیره نمائید.

پارامترهای ورودی

Loading
نام نوع توضیحات
UserNameString الزامینام کاربری شما در سامانه پیامک آموت
PasswordString الزامیرمز عبور شما در سامانه پیامک آموت
ContactGroupIDLong الزامیکد گروه مخاطب (غیرفعال میباشد - 0 بگذارید)
برای برچسب از پارامتر Labels استفاده کنید
ActiveBool الزامیفعال
MobileString الزامیشماره همراه مخاطب
FNameString الزامینام
LNameString الزامینام خانوادگی
GenderTypeBool الزامیFalse = خانم , True = آقا
CompanyTitleString الزامیعنوان شرکت
JobTitleString الزامیعنوان سمت/شغل
EmailString الزامیایمیل
CityNameString الزامینام شهر
AddressTextString الزامیآدرس
BornDateObject الزامیتاریخ تولد
AnniversaryDateObject الزامیتاریخ سالگرد
CustomText1String الزامیفیلد سفارشی 1
CustomText2String الزامیفیلد سفارشی 2
CustomText3String الزامیفیلد سفارشی 3
CustomText4String الزامیفیلد سفارشی 4
CustomText5String الزامیفیلد سفارشی 5
CustomText6String الزامیفیلد سفارشی 6
CustomDate1Object الزامیتاریخ سفارشی 1
CustomDate2Object الزامیتاریخ سفارشی 2
CustomDate3Object الزامیتاریخ سفارشی 3
LabelsString[] الزامیلیست عناوین برچسب

مقدار خروجی

Loading
نام نوع توضیحات
ReturnValueObject

نمونه کد

Loading
string UserName = "MyUserName";
string Password = "MyPassword";

//غیر فعال میباشد
//از پارامتر
// Labels 
//استفاده کنید
long ContactGroupID = 0;

bool Active = true;
string Mobile = "09120000000";
string FName = "";
string LName = "";
bool GenderType = true;
string CompanyTitle = "";
string JobTitle = "";
string Email = "";
string CityName = "";
string AddressText = "";
DateTime? BornDate = null;
DateTime? AnniversaryDate = null;
string CustomText1 = "";
string CustomText2 = "";
string CustomText3 = "";
string CustomText4 = "";
string CustomText5 = "";
string CustomText6 = "";
DateTime? CustomDate1 = null;
DateTime? CustomDate2 = null;
DateTime? CustomDate3 = null;
string[] Labels = new string[2]{
"گروه 1",
"گروه 2"
};

SMS.WebService2SoapClient client = new SMS.WebService2SoapClient("WebService2Soap12");

SMS.ContactCreateEditResult result = client.ContactCreate(UserName, Password, 
    ContactGroupID,
    Active,
    Mobile,
    FName,
    LName,
    GenderType,
    CompanyTitle,
    JobTitle,
    Email,
    CityName,
    AddressText,
    BornDate,
    AnniversaryDate,
    CustomText1,
    CustomText2,
    CustomText3,
    CustomText4,
    CustomText5,
    CustomText6,
    CustomDate1,
    CustomDate2,
    CustomDate3,
    Labels );

if (result.Status == SMS.Status.Success)
{
  //خروجی
}
//result.Data => { 
    ID, 
    ContactGroupID,
    Active,
    Mobile,
    FName,
    LName,
    GenderType,
    CompanyTitle,
    JobTitle,
    Email,
    CityName,
    AddressText,
    BornDate,
    AnniversaryDate,
    CustomText1,
    CustomText2,
    CustomText3,
    CustomText4,
    CustomText5,
    CustomText6,
    CustomDate1,
    CustomDate2,
    CustomDate3}
$url = "https://portal.amootsms.com/webservice2.asmx/ContactCreate_REST";

$url = $url."?"."UserName=".urlencode("MyUserName");
$url = $url."&"."Password=".urlencode("MyPassword");

//غیر فعال میباشد
//از پارامتر
// Labels
//استفاده کنید
$url = $url."&"."ContactGroupID=0";

$url = $url."&"."Active=true";
$url = $url."&"."Mobile=09120000000";
$url = $url."&"."FName=";
$url = $url."&"."LName=";
$url = $url."&"."GenderType=";
$url = $url."&"."CompanyTitle=";
$url = $url."&"."JobTitle=";
$url = $url."&"."Email=";
$url = $url."&"."CityName=";
$url = $url."&"."AddressText=";
$url = $url."&"."BornDate=";
$url = $url."&"."AnniversaryDate=";
$url = $url."&"."CustomText1=";
$url = $url."&"."CustomText2=";
$url = $url."&"."CustomText3=";
$url = $url."&"."CustomText4=";
$url = $url."&"."CustomText5=";
$url = $url."&"."CustomText6=";
$url = $url."&"."CustomDate1=";
$url = $url."&"."CustomDate2=";
$url = $url."&"."CustomDate3=";
$url = $url."&"."Labels=گروه 1,گروه 2";

$json = file_get_contents($url);
echo $json;

//$result = json_decode($json);
//echo $result->Status;
ini_set("soap.wsdl_cache_enabled", "0");

$sms_client = new SoapClient('https://portal.amootsms.com/webservice2.asmx?wsdl', array('encoding'=>'UTF-8'));

$parameters['UserName'] = "MyUserName";
$parameters['Password'] = "MyPassword";

//غیر فعال میباشد
//از پارامتر
// Labels
//استفاده کنید
$parameters['ContactGroupID'] = 0;

$parameters['Active'] = true;
$parameters['Mobile'] = '09120000000';
$parameters['FName'] = null;
$parameters['LName'] = null;
$parameters['GenderType'] = null;
$parameters['CompanyTitle'] = null;
$parameters['JobTitle'] = null;
$parameters['Email'] = null;
$parameters['CityName'] = null;
$parameters['AddressText'] = null;
$parameters['BornDate'] = null;
$parameters['AnniversaryDate'] = null;
$parameters['CustomText1'] = null;
$parameters['CustomText2'] = null;
$parameters['CustomText3'] = null;
$parameters['CustomText4'] = null;
$parameters['CustomText5'] = null;
$parameters['CustomText6'] = null;
$parameters['CustomDate1'] = null;
$parameters['CustomDate2'] = null;
$parameters['CustomDate3'] = null;
$parameters['Labels'] = array("گروه1","گروه2");

$result = $sms_client->ContactCreate($parameters)->ContactCreateResult;
echo $result;