دریافت لیست مخاطبین گروه (ContactList)

متد وب سرویس دریافت لیست مخاطبین گروه (ContactList)

آخرین بروزرسانی شنبه 27 شهریور 1400 13:42
Loading

متد ContactList

از طریق این متد می توانید با وارد کردن اطلاعات گروه ، مخاطبین موجود در آن گروه بندی را دریافت نمایید .

پارامترهای ورودی

Loading
نام نوع توضیحات
UserNameString الزامینام کاربری شما در سامانه پیامک آموت
PasswordString الزامیرمز عبور شما در سامانه پیامک آموت
ContactGroupIDLong الزامیکد گروه مخاطبین

مقدار خروجی

Loading
نام نوع توضیحات
ReturnValueObject

نمونه کد

Loading
string UserName = "MyUserName";
string Password = "MyPassword";

long ContactGroupID = 0;

AmootSMS.AmootSMSWebService2SoapClient client = new AmootSMS.AmootSMSWebService2SoapClient("AmootSMSWebService2Soap12");

AmootSMS.ContactListResult result = client.ContactList(UserName, Password, ContactGroupID);

if (result.Status == AmootSMS.Status.Success)
{
    //خروجی
}
$url = "https://portal.amootsms.com/webservice2.asmx/ContactList_REST";

$url = $url."?"."UserName=MyUserName";
$url = $url."&"."Password=MyPassword";

$url = $url."&"."ContactGroupID=0";

$json = file_get_contents($url);
echo $json;

//$result = json_decode($json);
//echo $result->Status;
ini_set("soap.wsdl_cache_enabled", "0");

$sms_client = new SoapClient('https://portal.amootsms.com/webservice2.asmx?wsdl', array('encoding'=>'UTF-8'));

$parameters['UserName'] = "MyUserName";
$parameters['Password'] = "MyPassword";

$parameters['ContactGroupID'] = 0;

$result = $sms_client->ContactList($parameters)->ContactListResult;
echo $result;