دریافت لیست مخاطبین گروه (ContactList)

برای خرید سامانه پیامک همین الان در پیامک آموت ثبت نام کنید

متد وب سرویس دریافت لیست مخاطبین گروه (ContactList)

آخرین بروزرسانی یکشنبه 12 دی 1400 12:11
Loading

متد ContactList

از طریق این متد می توانید با وارد کردن اطلاعات گروه (کد برچسب یا گروه مخاطب) ، مخاطبین موجود در آن گروه بندی را دریافت نمایید .

پارامترهای ورودی

Loading
نام نوع توضیحات
UserNameString الزامینام کاربری شما در سامانه پیامک آموت
PasswordString الزامیرمز عبور شما در سامانه پیامک آموت
ContactGroupIDLong الزامیکد گروه مخاطبین (برچسب)

مقدار خروجی

Loading
نام نوع توضیحات
ReturnValueObject

نمونه کد

Loading
string UserName = "MyUserName";
string Password = "MyPassword";

long ContactGroupID = 0;

SMS.WebService2SoapClient client = new SMS.WebService2SoapClient("WebService2Soap12");

SMS.ContactListResult result = client.ContactList(UserName, Password, ContactGroupID);

if (result.Status == SMS.Status.Success)
{
    //خروجی
}
$url = "https://portal.amootsms.com/webservice2.asmx/ContactList_REST";

$url = $url."?"."UserName=".urlencode("MyUserName");
$url = $url."&"."Password=".urlencode("MyPassword");

$url = $url."&"."ContactGroupID=0";

$json = file_get_contents($url);
echo $json;

//$result = json_decode($json);
//echo $result->Status;
ini_set("soap.wsdl_cache_enabled", "0");

$sms_client = new SoapClient('https://portal.amootsms.com/webservice2.asmx?wsdl', array('encoding'=>'UTF-8'));

$parameters['UserName'] = "MyUserName";
$parameters['Password'] = "MyPassword";

$parameters['ContactGroupID'] = 0;

$result = $sms_client->ContactList($parameters)->ContactListResult;
echo $result;