دریافت لیست برنامه های ارسال هوشمند دوره ای (CourseList)

برای خرید سامانه پیامک همین الان در پیامک آموت ثبت نام کنید

متد وب سرویس دریافت لیست برنامه های ارسال هوشمند دوره ای (CourseList)

آخرین بروزرسانی شنبه 27 شهریور 1400 14:38
Loading

متد CourseList

از طریق این متد می توانید لیست برنامه های ارسال دوره ای هوشمند را دریافت نمایید.

پارامترهای ورودی

Loading
نام نوع توضیحات
UserNameString الزامی
PasswordString الزامی

مقدار خروجی

Loading
نام نوع توضیحات
ReturnValueObject

نمونه کد

Loading
string UserName = "MyUserName";
string Password = "MyPassword";

SMS.WebService2SoapClient client = new SMS.WebService2SoapClient("WebService2Soap12");

SMS.CourseListResult result = client.CourseList(UserName, Password);

if (result.Status == SMS.Status.Success)
{
    //خروجی
}
$url = "https://portal.amootsms.com/webservice2.asmx/CourseList_REST";

$url = $url."?"."UserName=".urlencode("MyUserName");
$url = $url."&"."Password=".urlencode("MyPassword");

$json = file_get_contents($url);
echo $json;

//$result = json_decode($json);
//echo $result->Status;
ini_set("soap.wsdl_cache_enabled", "0");

$sms_client = new SoapClient('https://portal.amootsms.com/webservice2.asmx?wsdl', array('encoding'=>'UTF-8'));

$parameters['UserName'] = "MyUserName";
$parameters['Password'] = "MyPassword";

$result = $sms_client->CourseList($parameters)->CourseListResult;
echo $result;