ارسال از طریق بانک اطلاعاتی با گارانتی آوانک (SendBankWithAvanak)

برای خرید سامانه پیامک همین الان در پیامک آموت ثبت نام کنید

متد وب سرویس ارسال از طریق بانک اطلاعاتی با گارانتی آوانک (SendBankWithAvanak)

آخرین بروزرسانی دوشنبه 6 دی 1400 10:55
Loading

متد SendBankWithAvanak

از طریق این متد می توانید پیامک های خود را با استفاده از بانک اطلاعاتی و با گارانتی پیام صوتی آوانک ارسال نمایید، در صورتی که شماره دریافت کننده در لیست سیاه باشد ارسال پیام صوتی به آن شماره انجام میگردد .

پارامترهای ورودی

Loading
نام نوع توضیحات
UserNameString الزامینام کاربری شما در سامانه پیامک آموت
PasswordString الزامیرمز عبور شما در سامانه پیامک آموت
SendDateTimeObject الزامیزمان ارسال پیامک
SMSMessageTextString الزامیمتن پیامک
AvanakMessageTextString الزامیمتن پیام صوتی آوانک
SpeakerTypeString الزامینوع گوینده پیام صوتی female = 1, male = 2
LineNumberString الزامیشماره خط
BankIDLong الزامیکد بانک اطلاعاتی
OrderTypeString الزامیترتیب انتخاب
Sequential = 0, Random = 1,
FromRowInt الزامیاز ردیف
CountInt الزامیتعداد

مقدار خروجی

Loading
نام نوع توضیحات
ReturnValueObjectresult.Data شامل آرایه ای از یک کلاس با مقادیر
{
Status = وضعیت ,
MessageID = کد پیامک (کد شماره کمپین) ,
Mobile = شماره موبایل
}

نمونه کد

Loading
string UserName = "MyUserName";
string Password = "MyPassword";
DateTime SendDateTime = DateTime.Now;
string SMSMessageText = "پیامک تستی من";
string AvanakMessageText = "پیام صوتی تستی من";
SMS.AvanakSpeakerType AvanakSpeakerType = SMS.AvanakSpeakerType.female;

string LineNumber = "public";

long BankID = 0;
SMS.SendOrderType SendOrderType = SMS.SendOrderType.Sequential;
int FromRow = 0;
int Count = 100;

SMS.WebService2SoapClient client = new SMS.WebService2SoapClient("WebService2Soap12");

SMS.SendResult result = client.SendBankWithAvanak(UserName, Password, SendDateTime, SMSMessageText,
        
  AvanakMessageText,
  AvanakSpeakerType,
  LineNumber,

  BankID, SendOrderType, FromRow, Count);

if (result.Status == SMS.Status.Success)
{
  //خروجی
}
$url = "https://portal.amootsms.com/webservice2.asmx/SendBankWithAvanak_REST";

$url = $url."?"."UserName=".urlencode("MyUserName");
$url = $url."&"."Password=".urlencode("MyPassword");

$nowIran = new DateTime('now', new DateTimeZone('IRAN'));
$url = $url."&"."SendDateTime=".urlencode($nowIran->format('c'));

$url = $url."&"."SMSMessageText=".urlencode("پیامک تستی من");
$url = $url."&"."AvanakMessageText=".urlencode("پیام صوتی تستی من");
$url = $url."&"."AvanakSpeakerType=female";
$url = $url."&"."LineNumber=public";
$url = $url."&"."BackupLineNumber=98";

$url = $url."&"."BankID=0";
$url = $url."&"."SendOrderType=Sequential";
$url = $url."&"."FromRow=0";
$url = $url."&"."Count=0";

$json = file_get_contents($url);
echo $json;

//$result = json_decode($json);
//echo $result->Status;
ini_set("soap.wsdl_cache_enabled", "0");

$sms_client = new SoapClient('https://portal.amootsms.com/webservice2.asmx?wsdl', array('encoding'=>'UTF-8'));

$parameters['UserName'] = "MyUserName";
$parameters['Password'] = "MyPassword";

$nowIran = new DateTime('now', new DateTimeZone('IRAN'));
$parameters['SendDateTime'] = $nowIran->format('c');

$parameters['SMSMessageText'] = "پیامک تستی من";
$parameters['AvanakMessageText'] = "پیام صوتی تستی من";
$parameters['AvanakSpeakerType'] = "female";
$parameters['LineNumber'] = "public";

$parameters['BankID'] = 0;
$parameters['SendOrderType'] = "Sequential";
$parameters['FromRow'] =0;
$parameters['Count'] = 100;

$result = $sms_client->SendBankWithAvanak($parameters)->SendBankWithAvanakResult;
echo $result;