ارسال سریع کد اعتبارسنجی (SendQuickOTP)

برای خرید سامانه پیامک همین الان در پیامک آموت ثبت نام کنید

متد وب سرویس ارسال سریع کد اعتبارسنجی (SendQuickOTP)

آخرین بروزرسانی شنبه 27 شهریور 1400 12:13
Loading

متد SendQuickOTP

از طریق این متد می توانید پیامک با رمز یکبار مصرف را به صورت فوری به شماره انتخابی خود ارسال نمایید ، جهت استفاده از این متد باید نام مجوعه خود را اعلام نموده باشید.

پارامترهای ورودی

Loading
نام نوع توضیحات
UserNameString الزامینام کاربری شما در سامانه پیامک آموت
PasswordString الزامیرمز عبور شما در سامانه پیامک آموت
MobileString الزامیموبایل دریافت کننده پیامک
CodeLengthShort الزامیطول کد (حداقل 4 رقم و حداکثر 8 رقم)
OptionalCodeString الزامیرمز یکبار مصرف سفارشی خود
اگر خالی باشد رمز یکبار مصرف سمت سرور تولید می شود

مقدار خروجی

Loading
نام نوع توضیحات
ReturnValueObjectresult.Data شامل آرایه ای از یک کلاس با مقادیر
{
Status = وضعیت ,
MessageID = کد پیام ,
Mobile = شماره موبایل
Code = رمز یکبار مصرف
}

نمونه کد

Loading
string UserName = "MyUserName";
string Password = "MyPassword";
string Mobile = "9120000000";
short CodeLength = 4;
string OptionalCode = "";

AmootSMS.AmootSMSWebService2SoapClient client = new AmootSMS.AmootSMSWebService2SoapClient("AmootSMSWebService2Soap12");

AmootSMS.SendOTPResult result = client.SendQuickOTP(UserName, Password, Mobile, CodeLength, OptionalCode);

if (result.Status == AmootSMS.Status.Success)
{
    //خروجی
}
result.Data یک کلاس با مقادیر
{
Status = وضعیت ,
MessageID = کد پیام ,
Mobile = شماره موبایل,
Code = رمز یکبار مصرف
}
$url = "https://portal.amootsms.com/webservice2.asmx/SendQuickOTP_REST";

$url = $url."?"."UserName=MyUserName";
$url = $url."&"."Password=MyPassword";
$url = $url."&"."Mobile=9120000000";
$url = $url."&"."CodeLength=4";
$url = $url."&"."OptionalCode=";

$json = file_get_contents($url);
echo $json;

//$result = json_decode($json);
//echo $result->Status;
ini_set("soap.wsdl_cache_enabled", "0");

$sms_client = new SoapClient('https://portal.amootsms.com/webservice2.asmx?wsdl', array('encoding'=>'UTF-8'));

$parameters['UserName'] = "MyUserName";
$parameters['Password'] = "MyPassword";
$parameters['Mobile'] = "9120000000";
$parameters['CodeLength'] = 4;
$parameters['OptionalCode'] = "";

$result = $sms_client->SendQuickOTP($parameters)->SendQuickOTPResult;
echo $result;