ارسال سریع کد اعتبارسنجی (SendQuickOTP)

برای خرید سامانه پیامک همین الان در پیامک آموت ثبت نام کنید

متد وب سرویس ارسال سریع کد اعتبارسنجی (SendQuickOTP)

آخرین بروزرسانی شنبه 27 شهریور 1400 12:13
Loading

متد SendQuickOTP

از طریق این متد می توانید پیامک با رمز یکبار مصرف را به صورت فوری به شماره انتخابی خود ارسال نمایید ، جهت استفاده از این متد باید یک الگو با متغیر code در پنل کاربری ایجاد نمایید .
نکته : شما باید الگوی پیامک خود را در پنل کاربری پیامک ----> گزینه ی امکانات ---> گزینه ی پیامکهای با الگو ثبت و گزینه otp را فعال نمایید ، پس از تایید توسط اپراتور مرکز مخابرات و فعال شدن ، میتوانید ارسال داشته باشید.

پارامترهای ورودی

Loading
نام نوع توضیحات
UserNameString الزامینام کاربری شما در سامانه پیامک آموت
PasswordString الزامیرمز عبور شما در سامانه پیامک آموت
MobileString الزامیموبایل دریافت کننده پیامک
CodeLengthShort الزامیطول کد (حداقل 4 رقم و حداکثر 8 رقم)
OptionalCodeString الزامیرمز یکبار مصرف سفارشی خود
اگر خالی باشد رمز یکبار مصرف سمت سرور تولید می شود

مقدار خروجی

Loading
نام نوع توضیحات
ReturnValueObjectresult.Data شامل آرایه ای از یک کلاس با مقادیر
{
Status = وضعیت ,
MessageID = کد پیامک (کد شماره کمپین) ,
Mobile = شماره موبایل
Code = رمز یکبار مصرف
}

نمونه کد

Loading
string UserName = "MyUserName";
string Password = "MyPassword";
string Mobile = "9120000000";
short CodeLength = 4;
string OptionalCode = "";

SMS.WebService2SoapClient client = new SMS.WebService2SoapClient("WebService2Soap12");

SMS.SendOTPResult result = client.SendQuickOTP(UserName, Password, Mobile, CodeLength, OptionalCode);

if (result.Status == SMS.Status.Success)
{
    //خروجی
}
result.Data یک کلاس با مقادیر
{
Status = وضعیت ,
MessageID = کد پیام ,
Mobile = شماره موبایل,
Code = رمز یکبار مصرف
}
$url = "https://portal.amootsms.com/webservice2.asmx/SendQuickOTP_REST";

$url = $url."?"."UserName=".urlencode("MyUserName");
$url = $url."&"."Password=".urlencode("MyPassword");
$url = $url."&"."Mobile=9120000000";
$url = $url."&"."CodeLength=4";
$url = $url."&"."OptionalCode=";

$json = file_get_contents($url);
echo $json;

//$result = json_decode($json);
//echo $result->Status;
ini_set("soap.wsdl_cache_enabled", "0");

$sms_client = new SoapClient('https://portal.amootsms.com/webservice2.asmx?wsdl', array('encoding'=>'UTF-8'));

$parameters['UserName'] = "MyUserName";
$parameters['Password'] = "MyPassword";
$parameters['Mobile'] = "9120000000";
$parameters['CodeLength'] = 4;
$parameters['OptionalCode'] = "";

$result = $sms_client->SendQuickOTP($parameters)->SendQuickOTPResult;
echo $result;

وضعیت

Loading
Status Title
0Failed
1Success
2AccountIsDemo
4CreditNotEnough
5LineNumber_NotExist
6BackupLineNumber_NotExist
7Avanak_NotAvailable
10UserName_Empty
11Password_Empty
12LineNumber_Empty
13BackupLineNumber_Empty
14SMSMessageText_Empty
15AvanakMessageText_Empty
16Mobile_Empty
17Mobiles_Empty
18Title_Empty
19FirstNameOrLastName_Empty
20URLAddress_Empty
100UserNameOrPassword_Invalid
101Mobile_Invalid
102Mobiles_Invalid
103Count_Invalid
104FromRow_Invalid
105FromDate_Invalid
106FromDateTime_Invalid
107ToDate_Invalid
108ToDateTime_Invalid
109FromDateIsAfterThanToDate
110FromDateTimeIsAfterThanToDateTime
111MessageID_Invalid
112BulkID_Invalid
113ContactID_Invalid
114ContactGroupID_Invalid
115CourseID_Invalid
116CourseGroupID_Invalid
117URLAddress_Duplicate
118RelayMessageDeliveryID_Invalid
119RelayRecieveMessageID_Invalid
120Length_Invalid
121Length_Exceeded
500ServerError
-300System_Disabled
-208Token_NotAllowMethod
-207Token_NotAllowIP
-204Token_Expired
-203Token_Disabled
-202Token_Invalid
-201Token_NotExists
-108User_NotAllowMethod
-107User_NotAllowIP
-106User_NotAllowWebService
-105User_WebServiceBanned
-104User_Expired
-103User_Disabled
-102User_MobileNotVerified
-1User_NotExists