ارسال سریع کد اعتبارسنجی (SendQuickOTP)

برای خرید سامانه پیامک همین الان در پیامک آموت ثبت نام کنید

متد وب سرویس ارسال سریع کد اعتبارسنجی (SendQuickOTP)

آخرین بروزرسانی شنبه 27 شهریور 1400 12:13
Loading

متد SendQuickOTP

از طریق این متد می توانید پیامک با رمز یکبار مصرف را به صورت فوری به شماره انتخابی خود ارسال نمایید ، جهت استفاده از این متد باید یک الگو با متغیر code در پنل کاربری ایجاد نمایید .
نکته : شما باید الگوی پیامک خود را در پنل کاربری پیامک ----> گزینه ی امکانات ---> گزینه ی پیامکهای با الگو ثبت و گزینه otp را فعال نمایید ، پس از تایید توسط اپراتور مرکز مخابرات و فعال شدن ، میتوانید ارسال داشته باشید.

پارامترهای ورودی

Loading
نام نوع توضیحات
UserNameString الزامینام کاربری شما در سامانه پیامک آموت
PasswordString الزامیرمز عبور شما در سامانه پیامک آموت
MobileString الزامیموبایل دریافت کننده پیامک
CodeLengthShort الزامیطول کد (حداقل 4 رقم و حداکثر 8 رقم)
OptionalCodeString الزامیرمز یکبار مصرف سفارشی خود
اگر خالی باشد رمز یکبار مصرف سمت سرور تولید می شود

مقدار خروجی

Loading
نام نوع توضیحات
ReturnValueObjectresult.Data شامل آرایه ای از یک کلاس با مقادیر
{
Status = وضعیت ,
MessageID = کد پیامک (کد شماره کمپین) ,
Mobile = شماره موبایل
Code = رمز یکبار مصرف
}

نمونه کد

Loading
string UserName = "MyUserName";
string Password = "MyPassword";
string Mobile = "9120000000";
short CodeLength = 4;
string OptionalCode = "";

SMS.WebService2SoapClient client = new SMS.WebService2SoapClient("WebService2Soap12");

SMS.SendOTPResult result = client.SendQuickOTP(UserName, Password, Mobile, CodeLength, OptionalCode);

if (result.Status == SMS.Status.Success)
{
    //خروجی
}
result.Data یک کلاس با مقادیر
{
Status = وضعیت ,
MessageID = کد پیام ,
Mobile = شماره موبایل,
Code = رمز یکبار مصرف
}
$url = "https://portal.amootsms.com/webservice2.asmx/SendQuickOTP_REST";

$url = $url."?"."UserName=".urlencode("MyUserName");
$url = $url."&"."Password=".urlencode("MyPassword");
$url = $url."&"."Mobile=9120000000";
$url = $url."&"."CodeLength=4";
$url = $url."&"."OptionalCode=";

$json = file_get_contents($url);
echo $json;

//$result = json_decode($json);
//echo $result->Status;
ini_set("soap.wsdl_cache_enabled", "0");

$sms_client = new SoapClient('https://portal.amootsms.com/webservice2.asmx?wsdl', array('encoding'=>'UTF-8'));

$parameters['UserName'] = "MyUserName";
$parameters['Password'] = "MyPassword";
$parameters['Mobile'] = "9120000000";
$parameters['CodeLength'] = 4;
$parameters['OptionalCode'] = "";

$result = $sms_client->SendQuickOTP($parameters)->SendQuickOTPResult;
echo $result;