دریافت دلیوری پیامک (GetDelivery)

متد وب سرویس دریافت دلیوری پیامک (GetDelivery)

آخرین بروزرسانی شنبه 27 شهریور 1400 12:49
Loading

متد GetDelivery

از طریق این متد می توانید وضعیت دلیوری (گزارش تحویل) پیامک ارسال شده خود را دریافت نمایید.

پارامترهای ورودی

Loading
نام نوع توضیحات
UserNameString الزامینام کاربری شما در سامانه پیامک آموت
PasswordString الزامیرمز عبور شما در سامانه پیامک آموت
MessageIDLong الزامیکد پیامک

مقدار خروجی

Loading
نام نوع توضیحات
ReturnValueObject

نمونه کد

Loading
string UserName = "MyUserName";
string Password = "MyPassword";
long MessageID = 10001;

AmootSMS.AmootSMSWebService2SoapClient client = new AmootSMS.AmootSMSWebService2SoapClient("AmootSMSWebService2Soap12");

AmootSMS.DeliveryResult result = client.GetDelivery(UserName, Password, MessageID);

if (result.Status == AmootSMS.Status.Success)
{
    //خروجی
}
$url = "https://portal.amootsms.com/webservice2.asmx/GetDelivery_REST";

$url = $url."?"."UserName=MyUserName";
$url = $url."&"."Password=MyPassword";

$url = $url."&"."MessageID=10001";

$json = file_get_contents($url);
echo $json;

//$result = json_decode($json);
//echo $result->Status;
ini_set("soap.wsdl_cache_enabled", "0");

$sms_client = new SoapClient('https://portal.amootsms.com/webservice2.asmx?wsdl', array('encoding'=>'UTF-8'));

$parameters['UserName'] = "MyUserName";
$parameters['Password'] = "MyPassword";

$parameters['MessageID'] = 10001;

$result = $sms_client->GetDelivery($parameters)->GetDeliveryResult;
echo $result;