افزودن آدرس جهت دریافت دلیوری (RelayMessageDeliveryCreate)

افزودن آدرس جهت دریافت دلیوری (RelayMessageDeliveryCreate) آخرین بروزرسانی پنجشنبه 20 آذر 1399 11:17

Loading

متد RelayMessageDeliveryCreate

از طریق این متد می تواند یک آدرس جدید به لیست آدرسهای "انتقال دلیوری پیامهای ارسالی" اضافه کند.

پارامترهای ورودی

Loading
نام نوع توضیحات
UserNameString الزامینام کاربری شما در سامانه پیامک آموت
PasswordString الزامیرمز عبور شما در سامانه پیامک آموت
URLAddressString الزامیآدرس URL

مقدار خروجی

Loading
نام نوع توضیحات
ReturnValueObject

نمونه کد

Loading
هنوز نمونه کدی برای این متد تعریف نشده است