فعال کردن برنامه ارسال هوشمند دوره ای (CourseSetActive)

برای خرید سامانه پیامک همین الان در پیامک آموت ثبت نام کنید

متد وب سرویس فعال کردن برنامه ارسال هوشمند دوره ای (CourseSetActive)

آخرین بروزرسانی شنبه 27 شهریور 1400 14:50
Loading

متد CourseSetActive

از طریق این متد می توانید یک برنامه ارسال دوره ای هوشمند را فعال یا غیرفعال نمایید.

پارامترهای ورودی

Loading
نام نوع توضیحات
UserNameString الزامینام کاربری شما در سامانه پیامک آموت
PasswordString الزامیرمز عبور شما در سامانه پیامک آموت
CourseIDLong الزامیکد برنامه ارسال دوره ای هوشمند
ActiveBool الزامیفعال بودن

مقدار خروجی

Loading
نام نوع توضیحات
ReturnValueObject

نمونه کد

Loading
string UserName = "MyUserName";
string Password = "MyPassword";

long CourseID = 0;
bool Active = true;

SMS.WebService2SoapClient client = new SMS.WebService2SoapClient("WebService2Soap12");

SMS.Status result = client.CourseSetActive(UserName, Password, CourseID, Active);

if (result == SMS.Status.Success)
{
    //خروجی
}
$url = "https://portal.amootsms.com/webservice2.asmx/CourseSetActive_REST";

$url = $url."?"."UserName=".urlencode("MyUserName");
$url = $url."&"."Password=".urlencode("MyPassword");

$url = $url."&"."CourseID=0";
$url = $url."&"."Active=true";

$json = file_get_contents($url);
echo $json;

//$result = json_decode($json);
//echo $result->Status;
ini_set("soap.wsdl_cache_enabled", "0");

$sms_client = new SoapClient('https://portal.amootsms.com/webservice2.asmx?wsdl', array('encoding'=>'UTF-8'));

$parameters['UserName'] = "MyUserName";
$parameters['Password'] = "MyPassword";

$parameters['CourseID'] = 0;
$parameters['Active'] = true;

$result = $sms_client->CourseSetActive($parameters)->CourseSetActiveResult;
echo $result;