دریافت پیامک های دریافتی (RecieveMessages)

برای خرید سامانه پیامک همین الان در پیامک آموت ثبت نام کنید

متد وب سرویس دریافت پیامک های دریافتی (RecieveMessages)

آخرین بروزرسانی شنبه 27 شهریور 1400 14:54
Loading

متد RecieveMessages

از طریق این متد می توانید پیامک های ارسالی خود را در بازه زمانی مشخص دریافت نمایید.

پارامترهای ورودی

Loading
نام نوع توضیحات
UserNameString الزامینام کاربری شما در سامانه پیامک آموت
PasswordString الزامیرمز عبور شما در سامانه پیامک آموت
FromDateTimeObject الزامیاز تاریخ/زمان
ToDateTimeObject الزامیتا تاریخ/زمان

مقدار خروجی

Loading
نام نوع توضیحات
ReturnValueObject

نمونه کد

Loading
string UserName = "MyUserName";
string Password = "MyPassword";

DateTime FromDateTime = DateTime.Now.AddMonths(-1);
DateTime ToDateTime = DateTime.Now;

SMS.WebService2SoapClient client = new SMS.WebService2SoapClient("WebService2Soap12");

SMS.ReceiveResult result = client.RecieveMessages(UserName, Password, FromDateTime, ToDateTime);

if (result.Status == SMS.Status.Success)
{
    //خروجی
}
$url = "https://portal.amootsms.com/webservice2.asmx/RecieveMessages_REST";

$url = $url."?"."UserName=".urlencode("MyUserName");
$url = $url."&"."Password=".urlencode("MyPassword");

$FromDateTime= new DateTime('2020-01-01');
$url = $url."&"."FromDateTime=".$FromDateTimeIran->format('c');

$ToDateTime= new DateTime('2020-02-01');
$url = $url."&"."ToDateTime=".$ToDateTime->format('c');

$json = file_get_contents($url);
echo $json;

//$result = json_decode($json);
//echo $result->Status;
ini_set("soap.wsdl_cache_enabled", "0");

$sms_client = new SoapClient('https://portal.amootsms.com/webservice2.asmx?wsdl', array('encoding'=>'UTF-8'));

$parameters['UserName'] = "MyUserName";
$parameters['Password'] = "MyPassword";

$parameters['FromDateTime'] = "2020-02-01";
$parameters['ToDateTime'] = "2020-03-01";

$result = $sms_client->RecieveMessages($parameters)->RecieveMessagesResult;
echo $result;