محاسبه هزینه ارسال الگو (CalculatePatternMessagePrice)

برای خرید سامانه پیامک همین الان در پیامک آموت ثبت نام کنید

متد وب سرویس محاسبه هزینه ارسال الگو (CalculatePatternMessagePrice)

آخرین بروزرسانی شنبه 27 شهریور 1400 15:32
Loading

متد CalculatePatternMessagePrice

از طریق این متد می توانید با وارد کردن اطلاعات مربوط به الگو ، متن پیامک و شماره های دریافت کنندگان ، هزینه ارسال با الگوی خود را محاسبه نمایید.

پارامترهای ورودی

Loading
نام نوع توضیحات
UserNameString الزامینام کاربری شما در سامانه پیامک آموت
PasswordString الزامیرمز عبور شما در سامانه پیامک آموت
MobileString الزامیموبایل دریافت کننده پیامک
PatternCodeIDInt الزامیکد الگوی پیامک
PatternValuesString[] الزامیمقادیر الگوهای در متن پیامک
بایستی به ترتیب همان الگوها در نظر گرفته شود

مقدار خروجی

Loading
نام نوع توضیحات
ReturnValueInt

نمونه کد

Loading
string UserName = "MyUserName";
string Password = "MyPassword";
string Mobile = "9120000000";
int PatternCodeID = 1;
string[] PatternValues = new string[] { "پارامتر 1", "پارامتر 2" };

SMS.WebService2SoapClient client = new SMS.WebService2SoapClient("WebService2Soap12");

int result = client.CalculatePatternMessagePrice(UserName, Password, Mobile, PatternCodeID, PatternValues);

if (result > 0)
{
    //خروجی
}
//result = مبلغ به ریال
$url = "https://portal.amootsms.com/webservice2.asmx/CalculatePatternMessagePrice_REST";

$url = $url."?"."UserName=".urlencode("MyUserName");
$url = $url."&"."Password=".urlencode("MyPassword");

$url = $url."&"."Mobile=9120000000";
$url = $url."&"."PatternCodeID=1";
$url = $url."&"."PatternValues=p1,p2";

$json = file_get_contents($url);
echo $json;

//$result = json_decode($json);
//echo $result->Status;
ini_set("soap.wsdl_cache_enabled", "0");

$sms_client = new SoapClient('https://portal.amootsms.com/webservice2.asmx?wsdl', array('encoding'=>'UTF-8'));

$parameters['UserName'] = "MyUserName";
$parameters['Password'] = "MyPassword";
$parameters['Mobile'] = "9120000000";
$parameters['PatternCodeID'] = 1;
$parameters['PatternValues'] =array("پارامتر 1", "پارامتر 2");

$result = $sms_client->CalculatePatternMessagePrice($parameters)->CalculatePatternMessagePriceResult;
echo $result;